ความร่วมมือในประเทศ

สมาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จากความร่วมมือของนักวิจัย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านวิจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนปัญญาประดิษฐ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น อาทิเช่น จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ, ผลิตวารสารวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ และให้คําปรึกษาด้านวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนนอกจากนี้ทางสมาคมยังเผยแพร่ข้อมูลสาระประโยชน์ เพื่อสร้างความรู้ความใจในคอมพิวเตอร์โดยเน้นด้านปัญญาประดิษฐ์ ให้กับประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link https://aiat.or.th
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย | ความร่วมมือในประเทศ | ความร่วมมือทางวิชาการ