สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ความร่วมมือในประเทศ

IMC Institute ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)

IMC Institute | ความร่วมมือในประเทศ | ความร่วมมือทางวิชาการ