เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง TDGA ได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ความร่วมมือในประเทศ

IMC Institute ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)

IMC Institute | ความร่วมมือในประเทศ | ความร่วมมือทางวิชาการ