ความร่วมมือในประเทศ

IMC Institute ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)

IMC Institute | ความร่วมมือในประเทศ | ความร่วมมือทางวิชาการ