สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ความร่วมมือในประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ความร่วมมือในประเทศ | ความร่วมมือทางวิชาการ