จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก จึงขออนุญาต “เลื่อนพิธีเปิด และการฝึกอบรมทั้งหมดออกไป” จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายละเอียดการติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
Thailand Digital Government Academy

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 02 612 6060
โทรสาร : 02 612 6013

 

ส่งข้อความติดต่อสอบถาม