หลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House)

โครงการอบรม "หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล" สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงการอบรม "หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล" สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=515
{preview_player}

Cannot find the download. ID=516
{preview_player}

Cannot find the download. ID=517
{preview_player}

Cannot find the download. ID=518
{preview_player}

Cannot find the download. ID=519
{preview_player}

Cannot find the download. ID=520
{preview_player}

Cannot find the download. ID=521
{preview_player}

TDGA - โครงการอบรม 'หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล' สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)-หมวดหลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House)