สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive)

พิธีปิดโครงการหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

พิธีปิดโครงการ 

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (EGCEO) รุ่นที่ 6

และ

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) รุ่นที่ 9

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
TDGA - พิธีปิดโครงการหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร-หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive)