อบรม

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (DGF : Data Governance Framework)”

*** ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรุ่นที่ 5 *** (Click)

update รายชื่อ ณ วันที่ 06.11.62 เวลา 17.00 น.กำหนดการและผู้เข้าร่วมอบรม 

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

วันอบรมเชิงปฏิบัติการ เวลา 09.00-16.00 น. (เต็มวัน)

Day 1 :   วันศุกร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11

Day 2 :  วันศุกร์ที่  8 เดือนพฤศจิกายน2562 ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5

Day 3 :  วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5

 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหน่วยงานที่ได้รับหนังสือ/สิทธิ์ให้เข้าร่วมการอบรม ต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมด้วยตนเอง 

หน่วยงานละ 1 เครื่อง โดยโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการอบรมโปรแกรม ได้แก่  Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat (pdf)

 

วันนำเสนอผลงาน (ครึ่งวัน)

วันอังคารที่ 24 เดือนธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (ครึ่งวัน)

ผู้เข้าร่วมวันนำเสนอผลงาน (ครึ่งวัน)

1) ผู้บริหารส่วนราชการที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ท่าน เช่น ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) หรือ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงภาครัฐ (CDO) หรือ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่ายด้านยุทธศาสตร์ หรือผู้บริหารระดับสูงที่สนใจในหลักสูตร 

2) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงาน ทั้ง 5 รุ่น

หมายเหตุ : กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กราบขออภัยมา ณ ที่นี้

 


เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=458
{preview_player}

TDGA - โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (DGF : Data Governance Framework)” -กลุ่มทักษะด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล