สัมมนา

Dinner Talk : Digital Government Transformation “Driving Digital Government for The Future of Thailand
Dinner Talk

Digital Government Transformation

“Driving Digital Government for The Future of Thailand”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 17.30-21.00

 

ณ สำนักงาน Ananda Development อาคาร 2 ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

 

โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
และ
ASEAN Chief Information Officer Association (ACIOA)

 

 

 โปรดลงทะเบียน Click 

 

หมายเหตุ :  Dress Code - Business Casual

 

สงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น

TDGA - Dinner Talk : Digital Government Transformation “Driving Digital Government for The Future of Thailand-สัมมนา