สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive)

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP)

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล อันประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน (Process) หรือการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Workforce) หรือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน (Agile / LEAN) เป็นต้น          เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การออกแบบการให้บริการ การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงทำให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์องค์กรและรัฐบาลดิจิทัล
  2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถออกแบบกระบวนการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
  3. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการจากการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริการ
  4. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพื่อการปฏิรูปการบริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

  1. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
  2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) หรือ
  3. ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย หรือ
  4. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ระยะเวลาการอบรม

 อบรมระหว่าง อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จำนวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้


หมายเหตุ:

  • การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ
  • กำหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

TDGA - หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP)-อบรม