หลักสูตร

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-Government Executive Program: e-GEP)

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10
(e-Government Executive Program: e-GEP)
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563


คลิกลงทะเบียน  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
   1. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
        1.1 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)
        1.2 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)
        1.3 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
        1.4 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551]
  2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรง  ตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1
  3. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังค

ระยะเวลาการฝึกอบรม
      ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 14 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวทักษิณา  วงศ์ใหญ่     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-079-7209
นางสาวศิริพร  พงศ์วิญญู     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-985-0471
นางสาวสุวรรณา  วันปาน      หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  089-074-6712

เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=472
{preview_player}

Files:
e-GEP_10_รายละเอียดหลักสูตร
 12-10-2020
 422.99 KB
 153

TDGA - หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-Government Executive Program: e-GEP)-อบรม