หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive)

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-Government Executive Program: e-GEP)

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย
2. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล
3. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
4.
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0”
5.
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.
เพื่อพัฒนาทักษะด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือสามารถวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

 คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

1.
ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี 9 เดิม)
  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี 9 เดิม)
  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551]2.

2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1
3. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาการฝึกอบรม
อบรมระหว่างวันที่
23 เมษายน ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2563 อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้


หมายเหตุ:
  • การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ
  • กำหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 สนใจลงทะเบียน ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TDGA - หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-Government Executive Program: e-GEP)-อบรม