หลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House)

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกแบบกระบวนการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
  2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพื่อการปฏิรูปการบริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล

 

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่อยู่ในระดับปฏิบัติการ และเป็นผู้ที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง

หากท่านสนใจ โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TDGA - หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น-หมวดหลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House)