หลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House)

หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการระดับบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำอธิบายหลักสูตร: หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ข้าราขการระดับบริหารขององค์กรปกครอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อยกระดับสู่การเป็นบริหารงาน และการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

 วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย
 2. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล
 3. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
 4. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0”
 5. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 6. เพื่อพัฒนาทักษะด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือสามารถวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
    -
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    - หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    -
ผู้อำนวยการกอง/สำนักองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

 • ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ผู้อำนวยการกอง/สำนักองค์การบริหารส่วนตำบล
3. เทศบาล ดังต่อไปนี้
 • ปลัดเทศบาล
 • รองปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • ผู้อำนวยการกอง/สำนักเทศบาล
4. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม


 สนใจลงทะเบียน ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TDGA - หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการระดับบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- หลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House)