อบรม

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)


หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่
7
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO#7)
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ)
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563คลิกลงทะเบียน
  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเป็นผู้นำด้านดิจิทัลที่สามารถกำหนดทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน หรือการให้บริการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
       1. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
            - ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่า ซี 10 เดิมขึ้นไป)
            - ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (เทียบเท่า ซี 10 เดิมขึ้นไป)
        ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า (เทียบเท่า ซี 10 เดิมขึ้นไป) [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551]
       2. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อที่ 1
       3. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
       4. ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใต้ 3 เหล่าทัพ และตำรวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก หรือพลตำรวจเอก [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน]
       5. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาการอบรม
      ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ฝึกอบรมสัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันศุกร์) เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 14 ครั้ง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวทักษิณา  วงศ์ใหญ่     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-079-7209
นางสาวศิริพร  พงศ์วิญญู     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-985-0471
นางสาวสุวรรณา  วันปาน      หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  089-074-6712

เอกสารเผยแพร่


Files:
ใบสมัครหลักสูตร-ปี-2563
 22-07-2020
 209.17 KB
 128

e-GCEO_7_รายละเอียดหลักสูตร
 12-10-2020
 419.79 KB
 92

TDGA - หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)-อบรม