จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก จึงขออนุญาต “เลื่อนพิธีเปิด และการฝึกอบรมทั้งหมดออกไป” จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive)

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเป็นผู้นำด้านดิจิทัลที่สามารถกำหนดทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน หรือการให้บริการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบแนวทางการยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการภาคประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
  2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
  3. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และนำไปประยุกต์เพื่อใช้กำหนดนโยบายองค์กร
  4. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพื่อการปฏิรูปการบริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล
  5. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจแนวทางการจัดการข้อมูลรวมถึงนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดใช้ประโยชน์สูงสุด
  6. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถกำหนดนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการยกระดับการให้บริการโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการไปช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.   ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่า ซี 10 เดิม)
2.   ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (เทียบเท่า ซี 10 เดิม) ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า (เทียบเท่า ซี 10 เดิม)  [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551]

3.  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อที่ 1
4.  คณะกรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
5.  ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใต้ 3 เหล่าทัพ และตำรวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก หรือพลตำรวจเอก [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน]
6.  บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาการอบรม
อบรมระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อบรมสัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันศุกร์) เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จำนวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้หมายเหตุ:

  • การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ
  • กำหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 สนใจลงทะเบียน ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TDGA - หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)-อบรม