หลักสูตร

Live : Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ


 Live หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น.

รับชมย้อนหลังที่

Facebook : DGA Thailand

Youtube : DGA Thailand
คุณยังตั้งคำถามอยู่ไหม?

1.หน่วยงานควรเริ่มต้นจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างไหน
2. อะไรคือปัญหาอุปสรรคในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและแก้ไขอย่างไร
3. ทำอย่างไรให้ธรรมาภิบาลข้อมูลประสบความสำเร็จ

พบประสบการณ์ตรงของหน่วยงานภาครัฐ และ มหาวิทยาลัยที่นำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลไปปฏิบัติจริง

ดำเนินรายการโดย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


ผู้ร่วมเสวนา

  1. คุณชิษณุพงศ์ ธนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  2. รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. อาจารย์สืบศักดิ์ สืบภักดี ผู้บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  5. พ.ต.อ.สรร มั่นเมืองรยา รองผู้บังคับการปราบปราม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กองบังคับการปราบปราม


                           และร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรางวัล Lucky draw โดยแสกน QR Code ด้านล่างนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถประสานงานได้ที่ นางสาวทิพย์ศริน ภัคธนกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 091 5258 หรือ นางสาววรรณี สุทธิโรจน์อําไพ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 085 056 9547เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=483
{preview_player}

Cannot find the download. ID=484
{preview_player}

Cannot find the download. ID=485
{preview_player}

Cannot find the download. ID=486
{preview_player}

TDGA - Live : Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ-สัมมนา