หลักสูตร

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูล

 (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ประเภทมหาวิทยาลัย)

ที่ผ่านการอบรมระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 

ทั้งนี้รายชื่อดังกล่าวเป็นเครือข่ายของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ที่สามารถให้คำปรึกษา
และฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามได้ที่ e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TDGA - โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ-อบรม