หลักสูตร

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8)


หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่
8
(e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8)
ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ)
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)คลิกลงทะเบียน  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

          หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเป็นผู้นำด้านดิจิทัลที่สามารถกำหนดทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน หรือการให้บริการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้

   
 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมฝึกอบรม   
      1. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี
           -  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่า ซี 10 เดิมขึ้นไป
           -  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (เทียบเท่า ซี 10 เดิมขึ้นไป)
ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า (เทียบเท่า ซี 10 เดิมขึ้นไป) [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
      2. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อที่ 1
      3. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
      4. ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใต้ 3 เหล่าทัพ และตำรวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก หรือพลตำรวจเอก [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน]
      5. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาการฝึกอบรม  
       ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันศุกร์)เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 16 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

นางสาวปุณยา ธนรักษ์            หมายเลขโทรศัพท์  084 153 2464
นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ    หมายเลขโทรศัพท์  095 662 9950
นางสาวปภาวี ทับห่วง             หมายเลขโทรศัพท์  088 002 7114

เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=555
{preview_player}

Cannot find the download. ID=556
{preview_player}

Cannot find the download. ID=567
{preview_player}

TDGA - หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8)-อบรม