อบรม

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 (e-Government Executive Program: e-GEP)

            

 
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11
(e-Government Executive Program: e-GEP)
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
       

คลิกลงทะเบียน  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
      

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
     1.ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
          1.1  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)
          1.2  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)
          1.3  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
          1.4  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551]
    2.พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1

    3.บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาการฝึกอบรม
    ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 สัปดาห์ละหนึ่งวัน
(ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 15 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

นางสาวปุณยา ธนรักษ์          หมายเลขโทรศัพท์ 084 153 2464
นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ    หมายเลขโทรศัพท์ 095 662 9950
นางสาวปภาวี ทับห่วง           หมายเลขโทรศัพท์ 088 002 7114เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=560
{preview_player}

Cannot find the download. ID=561
{preview_player}

Cannot find the download. ID=568
{preview_player}

TDGA - หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 (e-Government Executive Program: e-GEP)-อบรม