อบรม

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Digital Transformation Program: DTP#3)


หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 
3
(Digital Transformation Program: DTP#3)
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564


คลิกลงทะเบียน  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม


        หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล อันประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน (Process) หรือการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Workforce) หรือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน (Agile / LEAN) เป็นต้น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การออกแบบการให้บริการ การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงทำให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

       ผู้บริหารทุกระดับที่ต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลแบบเป็นรูปธรรม เช่น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO)  ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย  หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันพุธ) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 15 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

นางสาวปุณยา ธนรักษ์            หมายเลขโทรศัพท์  084 153 2464
นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ     หมายเลขโทรศัพท์  095 662 9950
นางสาวปภาวี ทับห่วง             หมายเลขโทรศัพท์  088 002 7114เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=557
{preview_player}

Cannot find the download. ID=558
{preview_player}

Cannot find the download. ID=569
{preview_player}

TDGA - หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Digital Transformation Program: DTP#3)-อบรม