หลักสูตร

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: เทคนิคและกลยุทธ์การทำงานข้อมูลภาครัฐ (PDPA Tips and Tricks for Data Driven Government)  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: เทคนิคและกลยุทธ์การทำงานข้อมูลภาครัฐ
(PDPA Tips and Tricks for Data Driven Government)


         เรียนรู้การใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นประโยชน์กับงานภารกิจภาครัฐ พร้อมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเข้าใจหลักคิดพื้นฐานจองกฎหมาย เรียนรู้ตัวอย่างเชิงปฎิบัติ
เดินงานไม่มีอุปสรรคและปลอดภัย

หัวข้อการเรียนรู้ 
1. การใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้เป็นประโยชน์กับงานภารกิจภาครัฐ
2. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
3. หลักคิดพื้นฐานของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ตัวอย่างในการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ให้ไม่มีอุปสรรค และปลอดภัย

วิทยากรโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
• ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
• ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
• ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการฝึกอบรม
   วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 14.00 -16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์  Microsoft Teams 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
นางสาวปุณยา ธนรักษ์       084 153 2464
นางสาวพิชดาภา ภาคกาย   063 493 3017
นางสาววิระญา พรหมวงศา  080 451 8956


คลิกลงทะเบียน  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม


รายละเอียดการลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรดังนี้

- ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนแต่ละหลักสูตร กดที่ปุ่ม “คลิกลงทะเบียน”
- การลงทะเบียนรับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 240 ท่าน
- กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้เรียนให้ครบถ้วน
- หากลงทะเบียนสำเร็จ จะมี Link เข้าเรียนออนไลน์ ส่งไปยังอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
(ระบบจะส่ง Link ให้ก่อนวันเข้าเรียนออนไลน์)
เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=531
{preview_player}

Cannot find the download. ID=539
{preview_player}

TDGA - กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: เทคนิคและกลยุทธ์การทำงานข้อมูลภาครัฐ (PDPA Tips and Tricks for Data Driven Government)-อบรม