หลักสูตร

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Cybersecurity Awareness for Government Officer: Be More Secure in our Everyday Life)
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Cybersecurity Awareness for Government Officer: Be More Secure in our Everyday Life)

หัวข้อการเรียนรู้
     1. Security Awareness การรู้เท่าทันการโจมตีและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
     2. แนวโน้มของภัยคุกคามต่าง ๆ และแนวโน้มของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
     3. แนวคิดพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
     4. ตัวอย่างสถานการณ์และกรณีศึกษาภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ


วิทยากรโดย 

       นายพลากร ลาภอลงกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายปฏิบัติการ
       นายเมฆินทร์ วรศาสตร์ นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล


ระยะเวลาการฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์  Microsoft Teams


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
นางสาวปุณยา ธนรักษ์ 084 153 2464
นางสาวพิชดาภา ภาคกาย 063 493 3017
นางสาววิระญา พรหมวงศา 080 451 8956


คลิกลงทะเบียน  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม


รายละเอียดการลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรดังนี้

- ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนแต่ละหลักสูตร กดที่ปุ่ม “คลิกลงทะเบียน”
- การลงทะเบียนรับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 240 ท่าน
- กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้เรียนให้ครบถ้วน
- หากลงทะเบียนสำเร็จ จะมี Link เข้าเรียนออนไลน์ ส่งไปยังอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
(ระบบจะส่ง Link ให้ก่อนวันเข้าเรียนออนไลน์)

เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=553
{preview_player}

Cannot find the download. ID=566
{preview_player}

TDGA - ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Cybersecurity Awareness for Government Officer: Be More Secure in our Everyday Life)-อบรม