หลักสูตร

เสวนาหัวข้อ ทิศทาง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)

เสวนาหัวข้อ ทิศทาง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
TDGA - เสวนาหัวข้อ ทิศทาง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)-อบรม