หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive)

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Development) (หลักสูตรเฉพาะ)

คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม

เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือ ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant) ซึ่งต้องมีคำสั่งแต่งตั้งหรือ ผู้แทน ซึ่งต้องมีเอกสารยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการประกอบใบสมัคร
มีอายุราชการคงเหลือมากกว่า 1 ปี (เกษียณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ขึ้นไป)
ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) มาก่อน
แนวทางการคัดเลือก พิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง CIO โดยพิจารณาเรียงตามลำดับดังนี้
   - ระดับกระทรวง
   - ระดับกรม
   - องค์การมหาชน /หน่วยงานอื่นของรัฐ
   - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

คัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วย CIO โดยพิจารณาจากผู้ที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (หรือตำแหน่งใกล้เคียง) เป็นลำดับแรกก่อน
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากหน่วยงานตามกลุ่มนโยบายสำคัญ (Focus Area) ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563– 2565 หรือที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนแผนรัฐบาลดิจิทัลเป็นลำดับแรกก่อน
ในกรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่เปิดรับจะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับการสมัคร โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่สถาบันฯได้รับเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์ครบถ้วน
การพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ซึ่งการตัดสินของสถาบันฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 


เอกสารเผยแพร่


Files:
CIO_รายละเอียดหลักสูตร
 05-05-2021
 212.44 KB
 184

ใบสมัครและเกณฑ์ผู้เข้าอบรม CIO
 05-05-2021
 797.44 KB
 83

TDGA - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Development) (หลักสูตรเฉพาะ)-อบรม