DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Digital Transformation Program)

จำนวนที่เปิดรับ : 35
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
Specific CourseYes
ผู้อำนวยการกอง (Management)​Yes
หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program) เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการทำ Digital Transformation ขององค์กรได้เรียนรู้กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล ทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในองค์กร การปรับเปลี่ยนการให้บริการแก่ประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ยกระดับบริการอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้ดำเนินการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีถึง 3 รุ่นแล้ว และในแต่ละปี            สถาบัน TDGA ยังปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยด้วย สำหรับปีนี้ได้มีการผสมผสานการเรียนรู้ในด้านเนื้อหาวิชาการและมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้น รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ตรงในด้าน Digital Transformation ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรจะได้รับทั้งความรู้เชิงทฤษฎี การลงมือฝึกปฏิบัติ และการสร้างประสบการณ์ร่วมกันจากกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้ผู้บริหารได้เป็นต้นแบบของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในหน่วยงานและนำพาองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย ยุทธศาสตร์องค์กร และแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในการออกแบบกระบวนงานหรือบริการดิจิทัล ที่สอดคล้องตามแผนและนโยบายพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบกระบวนการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในด้าน       ต่าง ๆ และร่วมกันจัดทำโครงการ Digital Transformation ระหว่างผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมด้วยกัน

5. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมและนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิด      การบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม

ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ หรือบุคคลที่มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการอบรม

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566
สัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันพุธ) เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จำนวน 16 สัปดาห์

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

https://bit.ly/3Et0A2F

? หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
?ติดต่อสอบถาม
คุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ 080 045 3501
คุณโชติมา รอชัยกุล 080 045 3011
คุณทัชวรรณ โอภาสขจรเดช 080 045 3329

FaLang translation system by Faboba
TDGA - หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Digital Transformation Program)-Public Training