อบรม

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) รุ่นที่ 28

หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ ๒๘
(Chief Information Officer : CIO 28) 

อบรมระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

หลักการและเหตุผล

    เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นจากสำนักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO แทนสำนักงาน ก.พ. ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐแล้วจำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๒๕ และ ๒๖ จากนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ในส่วนของนโยบายในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีกรอบการดำเนินงาน ๕ ด้าน ดังนี้

 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)
 • การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Soft Infrastructure)
 • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure)
 • การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion)
 • ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society)

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือรองหัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • และยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ ๑ – ๒๖
  • รุ่นที่ ๑ – ๒๔ ที่ดำเนินการจัดอบรมโดย สำนักงาน ก.พ.
  • รุ่นที่ ๒๕ – ๒๖ ที่ดำเนินการจัดอบรมโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

          หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๑-๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ

          ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพิจารณา และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 


ลงทะเบียน:   ผู้บริหารท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม CIO รุ่นที่ 28 โปรดติดต่อ 081 985 0471 หรือ 080 276 7779 (ศิริพร หรือ เอก)
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่
 

เรียน ท่านผู้บริหารผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตร CIO รุ่นที่ 28

    กระทรวงไอซีที และ สรอ. ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความกรุณาสนใจสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยในโอกาสนี้ กระทรวงไอซีทีจะดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้บริหารที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตร CIO รุ่นที่ 28 ต่อไป และขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมในครั้งนี้ได้  กระทรวงไอซีที และ สรอ. หวังว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในโอกาสต่อไป


เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=185
{preview_player}

TDGA - โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) รุ่นที่ 28-หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร