อบรม

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) รอบ 2/2559 - ระดับ IP

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) รอบที่ 2 / 2559

โดย

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

(โปรดดูประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนให้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม File แนบด้านล่าง)

 

หากผู้ได้รับทุนที่มีรายชื่อท่านใดไม่ได้ดำเนินการโทร Confirm กลับมายัง สรอ.

ที่เบอร์ 081 985 0471 (ศิริพร: ปุ๊ก) ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 59

ทาง สรอ. จึงถือว่าท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับทุนในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนและได้ดำเนินการโทรศัพท์เพื่อ Confirm การเข้าร่วมโครงการฯ กับทางเจ้าหน้าที่ สรอ. แล้ว 

ทางทีมงาน สรอ. จะเร่งดำเนินการ Update ข้อมูลอีกครั้งภายในวันที่ 29 สิงหาคม 59 เวลา 10.00 น.

และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เปลี่ยนแปลงวันอบรมระดับ IP จากเดิมวันที่ 31 สิงหาคม, วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559

เป็น วันที่ 14 - 16 กันยายน 2559 แทน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies ของบุคลากรภาครัฐสายงานไอที
 3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านไอที

 

ประเภทการอบรมและทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ

     1. ระดับ IP (IT Passport Examination) 

 • เหมาะสำหรับบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไอที ที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบทางด้านไอทีโดยตรง
 • ขอบเขตความรู้ของการสอบ IP มี 3 ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี

     2. ระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) 

 • เหมาะสำหรับบุคลกรสายไอทีที่เรียนสายไอทีโดยตรง ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านไอซีทีระดับสูง
 • ขอบเขตความรู้ของการสอบ FE ครอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ

 • เป็นบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการประจำ หรือตัวแทนที่หน่วยงานมอบหมา
 • เป็นผู้ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน G-Cloud  Government Information Network (GIN) Mail GO Thai หรือทำหน้าที่ดูแลปฏิบัติงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ของหน่วยงานต้นสังกัด
 • และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นลายลักษณ์อักษร) เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

          โปรดนำหนังสืออนุมัติตัวบุคคลส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สรอ. ในวันที่อบรมในวันแรก

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ

 • ระดับ IP รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ท่าน
 • ระดับ FE รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ท่าน

 

กำหนดการจัดการอบรมและทดสอบ

     1. ระดับ IP (IT Passport Examination) ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาทางด้าน IT

 • การอบรม จำนวน 3 วัน คือ วันที่ 14 - 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ วันที่ 31 สิงหาคม, วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559)
 • การทดสอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

​     2. ระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) ต้องจบการศึกษาทางด้าน IT หรือสาขาใกล้เคียงเท่านั้น

 • การอบรม จำนวน 5 วัน คือ วันที่ 5 – 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • การทดสอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ในการอบรมและทดสอบ

ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี

 

 

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น และความเห็นชอบของ สรอ. โดยถือตามลำดับการลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 • ถ้าผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครบตามจำนวนที่ สรอ. กำหนด ขอสงวนสิทธ์การปิดรับสมัครทันที
 • สรอ. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) 

  

 

 

คำแนะนำในการสมัครสอบ 

- สถานะผู้สมัครสอบให้เลือก : ผู้ได้รับทุนสนับสนุน 

- ศูนย์สอบให้เลือก : สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี

- ระดับการสอบให้เลือก : IP หรือ FE 

 

 

(ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครการลงทะเบียนเมื่อมีจำนวนครบตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) ทั้งนี้ สรอ. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 080 276 7779 และนางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 081 985 0471 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TDGA - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) รอบ 2/2559 - ระดับ IP- หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติการ