สัมมนา

งานสัมมนา “การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0"

งานสัมมนา  “การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0"

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง แมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

-----------------------------------------------

ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาในโครงการนี้เท่านั้น
และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

 

๑. หลักการและเหตุผล

การลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย แต่ทว่าอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ  (Ease of Doing Business) ในประเทศไทยกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยนับจากปี พ.ศ. 2552 - 2559 อันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในประเทศไทยลดลงถึง 36 อันดับ ในขณะที่ประเทศคู่แข่งของไทยเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาหลัก คือ ขั้นตอนการติดต่อราชการที่ยุ่งยากและซับซ้อนสำหรับผู้ประกอบการทั้งในแง่จำนวนของหน่วยงานที่ต้องติดต่อ จำนวนเอกสารประกอบการยื่นคำขอ และความสามารถในการติดตามสถานะการพิจารณา ซึ่งส่งผลให้ประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ภาครัฐจึงได้ริเริ่มจัดทำระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Doing Business Portal) ที่มีวิสัยทัศน์ให้สามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว และส่งข้อมูลและเอกสารประกอบเพียงชุดเดียว

 

 

๒. วัตถุประสงค์

  • เพื่อนำเสนอบริบทที่เปลี่ยนไป และความเร่งด่วนในการพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ 
  • เพื่อนำเสนอความสำเร็จของประเทศผู้นำด้านความง่ายในการประกอบธุรกิจ และบทเรียนสำหรับประเทศไทย
  • เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ในการพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0 และต้นแบบระบบ Doing Business Portal ที่ได้พัฒนาขึ้น รวมถึงแผนการยกระดับขีดความสามารถของระบบในอนาคต
  • เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน พร้อมทั้งระบุอุปสรรค ความท้าทาย และ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 

 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย

     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายหรือขับเคลื่อนผลักดันการยกระดับงานบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

๔. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

     จำนวน ๑๕๐ ท่าน (เฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาเท่านั้น)

 

 

๕. การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือจนกว่าโควต้าการสำรองที่นั่งจะเต็ม

 

 

๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๒ (ชญาภา กุลวงศ์) หรือ ๓๖๐๒ (ฐิติมา รัตนประกาย) หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ

  1. ทาง สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาในโครงการนี้เท่านั้น และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=263
{preview_player}

Cannot find the download. ID=264
{preview_player}

Cannot find the download. ID=265
{preview_player}

Cannot find the download. ID=266
{preview_player}

TDGA - งานสัมมนา “การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0'-สัมมนา