หลักสูตร

งานสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย e-CMS 2.0 บน G-Cloud

งานสัมมนา

เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย e-CMS 2.0 บน G-Cloud

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องบอลลูม เอ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

 

๑. หลักการและเหตุผล

        ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF และดำเนินการให้บริการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (e-CMS version ๒.๐ บน cloud) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กันได้แล้วหลายแห่ง

 

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการหารือร่วมกันถึงกระบวนการในการรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายใต้โครงการ e-CMS version 2.0 บน Cloud และนำไปสู่การขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

๓. ประโยชน์ที่จะได้รับ

๓.๑.  สนับสนุนให้เกิดการส่ง-รับหนังสือระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐผ่าน e-CMS 2.0 อย่างเป็นรูปธรรม

๓.๒.  หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานของโครงการ

๓.๓.  นำไปสู่การขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม และในระบบภูมิภาค

 

๔.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา

          บุคลากรของหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๗ หน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๓ ท่านต่อหน่วยงานเท่านั้น

 

๕. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

          รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น

         

๖. การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

          ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ega.or.th//th/contentlist/931/4178/

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

๗. ข้อมูลเพิ่มเติม

          หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวดุษฎีสืบแสงอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๒๐๓ และ นางสาวฐิติมา  รัตนประกาย หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ต่อ ๓๖๐๒ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ

          ทาง สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการนี้เท่านั้น และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

***************************************************


ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

TDGA - งานสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย e-CMS 2.0 บน G-Cloud-สัมมนา