อบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา (หลักสูตร Government Cloud Service) รุ่นที่ 1 (ระดับสูง)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา

หลักสูตร Government Cloud Service) ระดับสูง รุ่นที่ 1

(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น)หลักการและเหตุผล


          ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวเร่งให้ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และบูรณาการบริการภาครัฐสู่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเทคโนโลยี Cloud Computing จะเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว การนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น นับเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศไทย แต่ในทางปฏิบัติยังมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมน้อยมาก เนื่องจากบางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในตัวระบบหรือการทำงานของระบบ Cloud Computing อย่างชัดเจนเพียงพอ ในขณะที่บางหน่วยงานอาจจะมีความกังวลในด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งอาจมีข้อมูลบางอย่างที่ต้องการให้รู้เฉพาะภายในหน่วยงาน โดยปัจจุบันแต่ละหน่วยงานต่างเป็นผู้จัดเก็บกันเอง และยังไม่มีการกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้รัฐบาลจึงมอบหมายให้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา (หลักสูตร Government Cloud) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ


วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความรู้ด้าน Cloud Computing ทั้งหลักการพื้นฐาน เทคโนโลยีและการบริการของ Government Cloud และความปลอดภัยของระบบ Cloud
 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้เรียนรู้ระบบการทำงาน และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบ Cloud ของภาครัฐ ทำให้สามารถใช้งานบนระบบ Cloud ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐของประเทศต่อไป
 • เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ ระหว่างผู้ใช้บริการระบบ Cloud ของภาครัฐ กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการถ่ายทอดความรู้และนำความรู้ด้านเทคโนโลยี Cloud Computing ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้าน Cloud ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถนำเทคโนโลยี Cloud มาบริหารจัดการทรัพยากรของเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลุ่มเป้าหมาย

           เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ดูแลหรือบริหารระบบเครื่อง (system administrator) หรือผู้บริหารระบบเครือข่าย (network administrator) ที่ดูแลระบบ G-Cloud ของหน่วยงานภาครัฐ

 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • เป็นบุคลากรที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
 • มีตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่สอดคล้องกับโครงการ
 • ต้องผ่านการเรียนสื่อออนไลน์ในหลักสูตรบริการ Government Cloud Service (G-Cloud) และหลักสูตร Cloud Computingและเทคโนโลยี Virtualization
 • ต้องมีความพร้อม และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการเข้าร่วมอบรม

 รูปแบบการอบรม

     บรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการอบรม (Workshop)

 
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร
 • สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และได้รับรู้การปฏิบัติการบนระบบ Cloud ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถวางแผนการพัฒนาระบบ Cloud ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 • หน่วยงานภาครัฐ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนงบประมาณด้านไอซีทีลงได้ โดยหันมาใช้ทรัพยากรด้านไอซีทีร่วมกัน


วันและเวลาในการอบรม


ระดับสูง (Advanced) จำนวน 30 คน

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   เวลา 9.00 – 16.00 น.สถานที่ในการอบรม

ห้อง 302 อาคาร Software Park ถนนแจ้งวัฒนะ


เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=341
{preview_player}

Cannot find the download. ID=342
{preview_player}

Cannot find the download. ID=343
{preview_player}

TDGA - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา (หลักสูตร Government Cloud Service) รุ่นที่ 1 (ระดับสูง)- หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติการ