อบรม

การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA เพื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


สนใจเข้าโครงการ โปรด Click 

งานสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้


เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA”

เพื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 • หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ การขาดความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กับภารกิจในด้านต่างๆ ขององค์กร (Business) ซึ่งเป็นผลให้เกิดความล้มเหลวในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านความคุ้มค่าในการบริหารงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สอดคล้องกับ Business Process ขององค์กร และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ Business Vision ขององค์กร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่นำมาใช้มีความซับซ้อนเกินความจำเป็น

Enterprise Architecture (EA) คือ การบรูณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่มธุรกรรม หรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถ ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” ขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา Enterprise Architecture สำหรับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงทำให้เกิดความชัดเจนของโครงสร้างในด้านต่างๆ ให้กับองค์กร เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการนำเอาระบบสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมทุกมิติตามหลักการของธรรมาภิบาล

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • เพื่อให้ทราบแนวทางการบรูณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่มธุรกรรมหรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการทำงาน และผลักดันการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ EA ให้ประสบผลสำเร็จ
 • ประโยชน์ที่จะได้รับ
  • สร้างความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรได้
  • สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำแผนแม่บทต่อไปในอนาคต
  • สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบในการจัดทำโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
  • ยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0

 

TDGA - การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA เพื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย-หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร