หลักสูตร

หลักสูตร "นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8" (e-Government Executive Program: e-GEP)

 

โครงการอบรมหลักสูตร
"นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘"
(e-Government Executive Progrom : e-GEP)

         
หลักการและเหตุผล
       การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นำมากำหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับดังกล่าว ได้กล่าวถึงการดำเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กร และการพัฒนา “กำลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน ๒ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน และจากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และได้มีการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานี้

         สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA)ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภายใต้ชื่อ “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ/หรือผู้บริหารที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ได้เกิดวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้นำ และมีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาการอบรม

            จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ถึง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รวมจำนวนการอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๕ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การอบรมในประเทศ จำนวน ๑๒ ครั้ง ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ 
    (อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
๒. กิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ครั้ง
    (ณ โรงแรมต่างจังหวัด)
๓. การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑ ครั้ง
๔. การนำเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ จำนวน ๑ ครั้ง
(รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๕ ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

๑. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี ๙ เดิม)
๑.๒ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี ๙ เดิม)
๑.๓ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
๑.๔ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า
[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑]
๒. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ ๑
๓. นายทหาร หรือ นายตำรวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ พันตำรวจเอกขึ้นไป [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน]
๔. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

๑. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนามสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๑๓ - ๐ – ๒๐๗๓๕ - ๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา (กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย ๗ วัน)
๒. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน
๒.๑ สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน
๒.๒ ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
๒.๓ ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
๒.๔ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) ๑๓ หลัก
๓. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ ๒ มายัง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๔. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ สมัครผ่านหน้าเว็บไซด์: คลิกลงทะเบียนสมัคร
หรือ กรณีหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ หรือ
นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑

TDGA - หลักสูตร 'นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8' (e-Government Executive Program: e-GEP) -หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร