อบรม

การอบรมหลักสูตร “Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น

การอบรมหลักสูตร "Digital Literacy : รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีเป็น"

ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Serier

สำหรับธนาคารกรุงไทย

หัวข้อ " Digital back-office challenges in retail banking การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ด้วยกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA)"

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องบุษราคัม ชั้น ๓๒ โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพ

TDGA - การอบรมหลักสูตร “Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น-หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร