หลักสูตร

โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ DGA ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น)

โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ  (เฉพาะเจ้าหน้าที่ DGA)

สำหรับเจ้าหน้า DGA  เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ 

เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=401
{preview_player}

TDGA - โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ DGA ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น)-หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร