หลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House)

หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๕ – วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
TDGA - หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย-หมวดหลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House)