DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital IDหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act for Government Officer)

         สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยใช้กรอบแนวทางหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการดำเนินการ เพื่อฝึกอบรมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นและสอดคล้องกับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล การรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562วัตถุประสงค์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลสำหรับหลักสูตรหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายได้ เพื่อให้สามารถนำความรู้และผลจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองส่วนบุคคลในหน่วยงานได้ กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม      ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 40 คนจำนวน 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2565

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Data Analytics & Data Management)

หลักสูตรเรียนรู้และต่อยอดความรู้การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน จัดเตรียมข้อมูลและนำเสนอ ข้อมูลในรูปแบบกราฟและแดชบอร์ด ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยข้อมูลจริงที่ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ข้ารับการ อบรมได้นำผลงานและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในข้อมูลส่วนอื่นๆของหน่วยงานต่อไปวัตถุประสงค์     1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเพื่อประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง ในหน่วยงาน     2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบเรียนรู้วิธีการตั้งปัญหา การปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสม การเลือกรูปแบบการ นำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเทคนิคการนำเสนอจำนวนรุ่นและจำนวนผู้อบรม     จำนวน 3 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 32 ท่านหน่วยงานที่เคยรับการอบรม      สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวทัชวรรณ โอภาสขจรเดชหมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3329 นางสาวปภาวี ทับห่วงหมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science)

เรียนรู้แนวคิดและหลักการของวิทยาการข้อมูล ภาพรวมและหลักการในการบริหารจัดการข้อมูล แนวทาง ในการวางแผนการดำเนินการโครงการ Data Science เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลและภาษา SQL เพื่อเป็นพื้นฐานใน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล วัตถุประสงค์    1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ ความสำคัญ ภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูล และแนวคิดด้าน วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น    2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้านวิทยาการข้อมูลได้    3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการจัดการคุณภาพข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล และหลักการการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) จำนวนรุ่นและจำนวนผู้อบรม    จำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 24 ท่านหน่วยงานที่เคยรับการอบรม      สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวทัชวรรณ  โอภาสขจรเดชหมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3329 นางสาวปภาวี ทับห่วงหมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization in Practice)

การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจริงในหน่วยงานด้วยโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม Tableau โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานการทำความเข้าใจ การแจกแจง และการ จัดระเบียบข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้ในการนำไปคิดวิเคราะห์ รวมถึงการต่อยอดนำเสนอข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบของ ภาพเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าสนใจ และสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร วัตถุประสงค์    1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักการวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น    2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการจัดการ แปลงรูปแบบ และการทำความ สะอาดข้อมูล (Data cleansing)    3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลและการสร้างแบบจำลองข้อมูล จนถึงการสร้างการนำเสนอและแดชบอร์ดแบบต่าง ๆ   4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ การจัดมิติของข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการจัดกลุ่มข้อมูล จำนวนรุ่นและจำนวนผู้อบรม      จำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 24 ท่านหน่วยงานที่เคยรับการอบรม      สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวทัชวรรณ โอภาสขจรเดชหมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3329 นางสาวปภาวี ทับห่วงหมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Government Data Governance in Practice)

    หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการประบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร การฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์กระบวนงานในองค์กรโดยผลจากการฝึกปฏิบัติจะทำให้เห็นการชุดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Government Data Governance in Practice) กระบวนงาน และเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละชุดข้อมูลเพื่อให้แต่ละส่วนงานได้เห็นภาพของการใช้ข้อมูลร่วมกันใน หน่วยงานและกำหนดผู้รับผิดชอบชุดข้อมูลนั้น ๆ ได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล กระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลแต่ละขั้นตอน การฝึกปฏิบัติในการจัดทำชั้นความลับข้อมูล (Data Classification) การจัดทำการจัดทำเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) การจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata การจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) การจัดทำนโยบายข้อมูล (Data Policy)วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) และกระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ อันนำไปสู่การดำเนินการภายในหน่วยงาน ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม  ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 30 คนจำนวน 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 กันยายน 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 กันยายน 2565

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ (Modern Technology and AI for Government Service)

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มของเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในปี 2565 ที่ ตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการดำเนินการเกี่ยวกับ AI โดยหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภท ของงานที่จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้งาน เมื่อใช้งาน AI แล้วควรต้องมีจริยธรรมเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้อย่างไร และ ฝึกปฏิบัติในการนำโครงการปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการบริหารงานและบริการสำหรับภาครัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพได้อย่างไร วัตถุประสงค์    1) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI)    2) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ กรอบแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนหลักการและเหตุผลการ ปฏิบัติตามจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ หน้าที่ 4    3) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการ บริหารงานและการบริการสำหรับภาครัฐ จำนวนรุ่นและจำนวนผู้อบรม    จำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 24 ท่านหน่วยงานที่เคยรับการอบรม      สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวทัชวรรณ  โอภาสขจรเดชหมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3329 นางสาวปภาวี ทับห่วงหมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรการริเริ่มและบริหารโครงการดิจิทัล (Digital Project Initiation and Management)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการริเริ่มและบริหารโครงการดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกรอบการทํางานด้านการบริหารโครงการตามแนวทาง Project Management Framework (PMBOK, 2017) เพื่อให้สามารถริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลได้ตามหลักการ เพื่อให้มีการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหารโครงการดิจิทัล ระยะเวลาการอบรม จำนวน 4 วัน กำหนดการ รอประกาศ

หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล (Government Digital Transformation)

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติงานในบทบาท หน้าที่ และภารกิจที่รับผิดชอบในองค์กรที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการและการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยเน้นย้ำในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ การเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาการให้บริการใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรเพื่อทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับจากส่วนราชการต่าง ๆ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ(Academic) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้ทำงานด้านบริการ(Service) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาการอบรม จำนวน 3 วัน กำหนดการ รอประกาศ

จุดประกายความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม (Building an Innovation Mindset)

คำอธิบายบทเรียน บทเรียนนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม แนวคิดและวิธีการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรม ประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรม กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการสร้างไอเดียเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร รวมทั้งตัวอย่างของแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่นำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเพื่อการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการและเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร หัวข้อในบทเรียน Innovative Thinking Creating Innovative Ideas Design Thinking Process Organization Innovation Innovation Tools ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

การบริหารจัดการโครงการด้วยอไจล์ (Agile Project Management)

คำอธิบายบทเรียน บทเรียน การบริหารจัดการโครงการด้วยอไจล์ (Agile Project Management) ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการบริหารโครงการด้วยอไจน์ ความหมายของอไจล์ กระบวนการในการบริหารจัดการโครงการด้วยอไจล์ กรอบการทำงานแบบอไจล์ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารโครงการด้วยอไจล์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการทำงานแบบอไจล์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการของการบริหารจัดการโครงการด้วยอไจล์ หัวข้อในบทเรียน What is Agile in Project Management Waterfall vs. Agile Development Cycle The 6 steps in Agile project methodology Agile Project Management Framework Best Practice for Agile ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง รับทราบแนวทางการยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการภาคประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง มีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และนำไปประยุกต์เพื่อใช้กำหนดนโยบายองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง เกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพื่อการปฏิรูปการบริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง เข้าใจแนวทางการจัดการข้อมูลรวมถึงนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดใช้ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถกำหนดนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการยกระดับการให้บริการโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการไปช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน คุณสมบัติผู้เข้าอบรม เป็นผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) (ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือตำแหน่งในสายงานอื่น หรือประเภทอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการดูแล จัดการ และตรวจสอบระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานโดยตรง เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการดูแล และจัดการระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยตรง เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการบำรุงรักษา ให้บริการ และแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโดยตรง เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการดูแล และจัดการเวบไซต์ของหน่วยงานโดยตรง เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกิดขึ้นประจำวัน ระยะเวลาการอบรม สัปดาห์ละครึ่งวัน โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 14 ครั้ง กำหนดการ รอประกาศ

Digital Literacy

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ และภัยอันตราย ที่เกิดขึ้นในรูปแบบดิจิทัล การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ หัวข้อในบทเรียน การเลือกใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รัฐบาลดิจิทัล สังคมออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ เครื่องมือออนไลน์ ระยะเวลา 0 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Data Protection Act for Officer)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติสำหรับองค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนวันอบรม 2 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

Introduction to Data Governance Framework and Open Data

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธรรมาภิบาลข้อมูล แนวทางขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกับ ธรรมาภิบาลข้อมูล รวมทั้งความหมายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ หัวข้อในบทเรียน เกริ่นนำและคำถามชวนคิด Data Governance คืออะไร Data Governance for Data driven ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) เพื่อสร้างความตระหนักถึง ความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ อันนำไปสู่การดำเนินการภายในหน่วยงาน ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดทำธรรีมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน จำนวนวันอบรม 2 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science)

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและเครื่องมือ ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อเข้าใจในแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล จำนวนวันอบรม 1 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรเชิงปฎิบัติการด้านการออกแบบและวางแผนงานบุคลากรไปสู่ดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทำปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อให้ทราบแนวทางการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงาน ที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่มธุรกรรมหรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กร ให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการทำงาน และผลักดันการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล จำนวนวันอบรม 9 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หลักการของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในเรื่องของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หัวข้อในบทเรียน พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่มาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูล (Data) ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

การออกแบบบริการภาครัฐ (Government Digital Service Design)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการการออกแบบบริการ การนำเครื่องมือที่ช่วยในการการออกแบบบริการมาใช้ในการดำเนินการ เช่น Service Blueprint เป็นต้น นอกจากนี้ยังทราบถึงระดับการให้ความสำคัญของการออกแบบในองค์กร การออกแบบกับบริบทของงานบริการเพื่อผู้ใช้งาน ตลอดจนการสร้างแบบจำลองหรือสถานการณ์จำลอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล หัวข้อในบทเรียน Service Design ระดับการให้ความสำคัญของ Design ในองค์กร Service Design Process and Relative to Design Thinking Exploration Creation, Reflection and Implementation ระยะเวลา 2 : 00 ชั่วโมง ผู้สอน ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO/Co-Founder ZTRUS, กรรมการบริหาร DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คุณนิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

การออกแบบ UX/UI สุดปัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ (Awesome UX/UI design to Grab the User Attention)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Product) ความสำคัญของการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (UX) และส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (UI) โดยเรียนรู้จากตัวอย่างของการออกแบบในปัจจุบัน ซึ่งการออกแบบจะต้องมีพื้นฐานของการจัดทำเส้นทางผู้ใช้บริการ (Customer journey) เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Product) การเรียนรู้การออกแบบส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (UI) จากตัวอย่างในปัจจุบัน การเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ CI (Corporate Identity) การออกแบบด้วย Visual Design และการเชื่อมต่อระหว่าง UX และ UI นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการออกแบบ Digital Product เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายและควาแตกต่างของ UX และ UI เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Customer Journey เพื่อให้ผู้เรียนความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบ UX และ UI หัวข้อในบทเรียน Digital Product ความสำคัญของ UX/UI ตัวอย่างการออกแบบ UX/UI ในปัจจุบัน Customer Journey การออกแบบที่เน้น Digital Product ตัวอย่าง UI ในปัจจุบัน CI – Corporate Identity เพื่อการออกแบบ Visual Design การเชื่อมต่อระหว่าง UX และ UI Case Study สรุปบทเรียน (Summary) ระยะเวลา 2 : 00 ชั่วโมง ผู้สอน ผศ. ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ โดยการศึกษาแนวทางจากการใช้งานจริงในต่างประเทศ และแนวทางในการเตรียมการเพื่อให้สามารถนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหลักการของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาครัฐ หัวข้อในบทเรียน ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คืออะไร ความสามารถของ AI ในปัจจุบัน แนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็น AI ทิศทาง AI ของโลก AI กับการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ระยะเวลา 1 : 0 ชั่วโมง ผู้สอน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของการวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และเรียนรู้แนวทางในการจัดการทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านต้นทุน และด้านงบประมาณโครงการ อย่างถูกต้องเหมาะสม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการบริหารโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการบริหารโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หรือวางแผนงานโครงการเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ในการบริหารโครงการที่ได้รับผิดชอบในหน่วยงานได้ หัวข้อในบทเรียน การบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การดำเนินงานโครงการ (Project Execution) การติดตามและการควบคุม การปิดโครงการ (Closing Project) เครื่องมือสำหรับใช้บริหารโครงการ (Project Management Tools) ระยะเวลา 1 : 15 ชั่วโมง ผู้สอน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้ หัวข้อในบทเรียน การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) การทำงานร่วมกันแบบข้ามหน่วยงาน วัฒนธรรมดิจิทัล การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร บริการเทคโนโลยีดิจิทัล Service Level Agreement ระยะเวลา 1 : 0 ชั่วโมง ผู้สอน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ (Blockchain for Government Services)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี Blockchain และการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปประยุกต์ใช้ในการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ รวมถึงกรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ที่ได้นำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ให้บริการประชาชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการทำงานภาครัฐได้ หัวข้อในบทเรียน เทคโนโลยี Blockchain การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่องานบริการภาครัฐ แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย ระยะเวลา 1 : 0 ชั่วโมง ผู้สอน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT)

เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) เพื่อการทำงานภาครัฐ

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ Data Visualization และความแตกต่างระหว่าง Data Visualization กับ Info Graphic แนวทางและวิธีการในการจัดทำ Data Visualization โดยการสาธิตและใช้ข้อมูลจริง รวมถึงวิธีการใช้โปรแกรม Tableau เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำ Data Visualization วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจความหมายและความแตกต่างของ Data Visualization และ Info Graphic เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและจัดทำกราฟรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลจริงมาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างภาพข้อมูล หัวข้อในบทเรียน สอน Data Visualization EP.1 Data Visualization VS Infographics การวิเคราะห์และสร้างภาพข้อมูล สอน Data Visualization EP.2 Data Visualization Techniques เทคนิคการสร้างภาพข้อมูล สอน Data Visualization EP.3 Data Visualization for Election Thailand 2019 เลือกตั้ง 62 สอน Data Visualization EP.4 โหลดข้อมูล Open Data Thailand มาใช้โปรแกรม Tableau ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของปัญญาประดิษฐ์ ประโยชน์จากการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้สนับสนุนการทำงาน ความรู้เบื้องต้นของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และความรู้เบื้องต้นของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัญญาประดิษฐ์ หัวข้อในบทเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คืออะไร การเรียนรู้เชิงลึกคืออะไร (Deep Learning) ระยะเวลา 1 : 0 ชั่วโมง ผู้สอน สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย Artificial Intelligence Association Of Thailand (AIAT) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อใช้สิทธินั้นบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัล ความเข้าใจการสื่อสารผ่านทางสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่าง ๆ มีความเข้าใจความมั่นคง ความเป็นส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รวมถึงภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่วิธีการที่ได้รับการคุกคามผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกัน การลดความเสี่ยง ตลอดจนมีความเข้าใจสารสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัลเพื่อที่สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการหาข้อมูลนั้น ประเมินประโยชน์ ความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นจากแหล่งต่าง ๆ ได้ วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อเลือกใช้ทำงานได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจและปฏิบัติงานด้านดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนตระหนักถึงภัยคุกคามทางดิจิทัลและสามารถตรวจสอบการทำงานตามหลักปฏิบัติงานที่ดีได้ในเบื้องต้น มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทำงานผลิตชุดข้อมูลสำหรับการบริการสาธารณะ และมีความรู้ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อในบทเรียน จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจและการสื่อสารยุคดิจิทัล ระยะเวลา 2 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น ดร.ปรัชญ์ สง่างาม อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลในการทำงาน เช่น เทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข้อความหรือจัดการงานเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว เทคนิคการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่อการออกแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ได้แก่ การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกันในการประชุมแบบออนไลน์ตามแนวทางการปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในเบื้องต้นได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพหรือการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิบัติงานเบื้องต้นได้ หัวข้อในบทเรียน เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word) เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบการนำเสนอให้สวยด้วย Power Point การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น ระยะเวลา 3 : 15 ชั่วโมง ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณศิระ เอกบุตร จาก เทพเอ็กเซล : Thep Excel คุณวันเฉลิม อัศวแสงรัตน์ จาก PowerPoint Boy คุณอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา จาก ครูอภิวัฒน์ สอนสร้างสื่อ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ จาก Supoet Srinutapong ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในการทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามประเภทต่างๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ หัวข้อในบทเรียน แนะนำบทเรียน Cybersecurity คืออะไร ความรู้พื้นฐานของ Cybersecurity รูปแบบภัยคุกคามของ Cybersecurity ความตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity ในชีวิตประจำวัน ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน คุณพลากร ลาภอลงกรณ์ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation by Design Thinking)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบนวัตกรรมในปัจจุบัน รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และแนวทางในการนำ Design Thinking ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการริเริ่มไอเดียเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์ดิจิทัล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ หัวข้อในบทเรียน Technology Disruption and Trends Creativity and Innovation Design Thinking Process Creating Transformation Project Ideas ระยะเวลา 2 : 00 ชั่วโมง ผู้สอน ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล (Digital Leadership)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นในยุคดิจิทัล สมรรถนะที่ผู้นำจำเป็นต้องมีเพื่อการนำองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภายในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) พร้อมกรณีศึกษา และกรณีตัวอย่างของในประเทศและต่างประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Disruptive Technologies เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจองค์กรดิจิทัลและการสื่อสารในการต่อยอดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล หัวข้อในบทเรียน กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) คืออะไร การทำ Digital Transformation ในหน่วยงานภาครัฐ แนวทางปฏิบัติในมุมมองของประเทศไทย ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน ดร.ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล เนื้อหาของหลักสูตรนี้ครอบคลุมกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ หัวข้อในบทเรียน บทนำ ประเภทความสัมพันธ์ของข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ การพิจารณาชุดข้อมูลคุณภาพสูง ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล วัตถุประสงค์ และกรอบของ พ.ร.บ.รวมถึงสาระของมาตราที่สำคัญและแนวปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ หัวข้อในบทเรียน พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์ กรอบ และทิศทาง คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน้าที่ อำนาจ และค่าตอบแทน ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ สพร. การส่งข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ระยะเวลา 0 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเรียนรู้ขั้นตอนในการทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ หัวข้อในบทเรียน บทนำ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ขั้นตอนการทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ระยะเวลา 0 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดที่ลงลึกถึงกฎหมายมาตราสำคัญจากมุมมองของภาครัฐ เช่น ศักดิ์ศรีของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มกิจการที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย ฐานกฎหมายสำหรับใช้เพื่อประกอบการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และฐานกฎหมายที่แนะนำสำหรับภาครัฐ รายละเอียดการแจ้งให้เจ้าของข้อมูล (Data Subject) ทราบเมื่อทำการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) คณะกรรมการเชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องการขอสำเนา ขอให้ลบทำลาย เป็นต้น นอกจากนี้มีการเกริ่นนำถึงกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางของฐานกฎหมายสำหรับหน่วยงานของรัฐที่เอื้อให้ดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฐานความยินยอมเสมอไป ตลอดจนตัวอย่างการดำเนินการโดยอาศัยฐานกฎหมายภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ และความจำเป็นในการใช้อำนาจรัฐ ความหมายของบทบาทต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ทั้งนี้ ได้อธิบายแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐโดยให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานกฎหมายเพื่อประกอบการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และฐานกฎหมายที่แนะนำสำหรับภาครัฐ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยอาศัยฐานกฎหมายภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะและความจำเป็นในการใช้อำนาจรัฐ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) และ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หัวข้อในบทเรียน กฎหมายบางมาตราที่น่าสนใจสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกริ่นนำ และหลักการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับข้อมูลภาครัฐ พร้อมกรณีตัวอย่าง ระยะเวลา 1 : 45 ชั่วโมง ผู้สอน ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายดาตาโซลูชั่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายทิศทางการสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลของ สพร. แรงจูงใจสำหรับการทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพ ตัวอย่างการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลข้อมูลในการพัฒนาระบบ ไอทีหรือบริการภาครัฐ ประเด็นคำถามที่สำคัญเมื่อจะดำเนินการโครงการไอทีให้เป็นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร หรือ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่แท้จริง และสามารถนำธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงระบบไอที และปรับปรุงหน่วยงานได้อย่างเต็มศักยภาพ หัวข้อในบทเรียน DGA Data Governance Strategy ทำ Data Governance ต้องเตรียมอะไรบ้าง ตัวอย่างจริงที่หน่วยงานรัฐนำ Data Governance ไปใช้ในระบบงานไอที ระยะเวลา 0 : 45 ชั่วโมง ผู้สอน ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายดาตาโซลูชั่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

Uses of Hadoop in Big Data : เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของฮาดูปและระบบที่เกี่ยวข้องกับฮาดูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ Big Data ความหมายและลักษณะที่สำคัญของ Big Data รวมทั้งแนวทางการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ และแนวทางการนำ Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำงานได้อย่างเหมาะสม หัวข้อในบทเรียน หลักการทำงานของ Hadoop Hadoop รุ่น 2 หลักการทำงานของ Hadoop รุ่น 2 Hadoop HIVE Apache pig Apache Sqoop Apache HBase Apache Mahout Apache Zookeeper แนะนำ Big Data Big Data คืออะไร Big Data มีลักษณะเป็นอย่างไร การประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่ ฮาดูป (Hadoop) ฮอนทอนเวิร์ก (Hortonworks) คลาวด์เดอรา (Cloudera) แซส (SAS) Apache Hadoop ระยะเวลา 1 : 15 ชั่วโมง ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT)

การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อการบริการภาครัฐ

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) กระบวนการในการสร้างหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เบื้องต้น และหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมจาวาสคริปต์ วิธีการในเชื่อมต่อกับโปรแกรม เมสเซนเจอร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อสนับสนุนการทำงานในองค์กรภาครัฐ หัวข้อในบทเรียน หุ่นยนต์สนทนาคืออะไร What is Chatbot? การเข้าระบบและสร้างชุดคำถาม คำตอบ มาตรฐาน การใช้ตัวแปรและชื่อเฉพาะ การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์เพื่อบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น การใช้บริบท (Context) เพื่อการสนทนาแบบต่อเนื่อง การต่อกับโปรแกรมเมสเซนเจอร์ เช่น ไลน์ ระยะเวลา 1 : 0 ชั่วโมง ผู้สอน สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Of Thailand) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT)

การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI for Thai

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม Application AI for Thai ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ การใช้งาน Module ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานในหน่วยงานได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม Application AI for Thai เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน Module ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม Application AI for Thai หัวข้อในบทเรียน CONVERSATION: Vaja (วาจา) บริการแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด MACHINE TRANSLATION บริการแปลภาษา SENTIMENT ANALYSIS บริการวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ (ThaiMoji) SENTIMENT ANALYSIS บริการวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ (Ssense) Tag Suggestion บริการแนะนำป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา Person Detection (T-Person) บริการระบุตำแหน่งบุคคลในภาพ Motion Heatmap (T-Heatmap) บริการประเมินความหนาแน่นของบุคคลในการใช้พื้นที่ บริการระบุชื่ออาหารไทยจากรูปภาพ ด้วยเทคนิค Deep Learning Object Character Recognition (T-OCR) บริการแปลงภาพเอกสารให้เป็นข้อความ Basic NLP - Soundex บริการค้นหาคำที่ออกเสียงคล้าย CONVERSATION: PARTII (พาที) ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ระยะเวลา 2 : 0 ชั่วโมง ผู้สอน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center) ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT)

การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หัวข้อในบทเรียน ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Computational Linguistics คืออะไร Applications ของ Natural Language Processing การศึกษาคุณสมบัติทางสถิติของภาษา อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้ Vocab เท่าไร การพิสูจน์กฎของซิพฟ์ กฎของซิพฟ์และโค้งซิพฟ์ กฎของซิพฟ์สำหรับคลังข้อมูลภาษา ประยุกต์ใช้กฎของซิพฟ์เพื่อการพัฒนา Search Engine อย่างง่าย Speech Recognizer เครื่องแปลงเสียงเป็นอักษร Language Mode เบื้องต้น การประยุกต์ Language Model ในรูปแบบอื่น ๆ อยากฟังให้เก่งขึ้น ต้องฝึก Language Model ให้ดีขึ้น ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง ผู้สอน ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : หลักสูตรเฉพาะทาง ที่กลุ่มบุคลากรด้าน IT ต้องการเรียนรู้เชิงลึก

ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

คำอธิบายบทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ Big Data และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กระบวนการในการจัดเก็บ Big Data รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Big Data และแนวทางในการวิเคราะห์ Big Data เพื่อการทำงานภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Hadoop) เพื่อการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารภาครัฐ หัวข้อในบทเรียน ทำความรู้จัก Big data จะนำ Big data ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร Big data มีกระบวนการจัดเก็บอย่างไร Hadoop จะหาได้จากที่ใด Hadoop มีกระบวนการทำงานอย่างไร Hadoop มีกระบวนการทำงานอย่างไร 2 Hadoop กับการประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจ Big data กับการสร้างอาชีพและรายได้ Big Data Analytics กับการบริหารภาครัฐ ระยะเวลา 1 : 0 ชั่วโมง ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตร มีประกาศนียบัตร ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้และผลจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองส่วนบุคคลในหน่วยงานได้ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ หรือจัดทำร่างงบประมาณ (2) งานด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์ หรือข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (3) งานให้คำปรึกษาโดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสายงาน ผู้ทำงานด้านบริการ (Service) ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ซึ่งปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการภายในหรือภายนอกหน่วยงาน หรือแก่ประชาชน และเอกชน ลักษณะงานที่ปฏิบัติของกลุ่มนี้ เป็นงานที่ต้องมีการติดต่อ สื่อสาร หรือปฏิสัมพันธ์ กับผู้รับบริการโดยตรง โดยจะเป็นงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ได้ ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 6 กลุ่มข้างต้น หรือผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยทักษะ และฝีมือเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ เป็นต้น ระยะเวลาการอบรม 2 วัน กำหนดการ วันที่ 16 และ 22 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และการใช้งาน Data.go.th เพื่อจัดทำข้อมูลของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเปิดเผยได้ และประชาชนผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถเป็นผู้นำในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และการใช้งาน Data.go.th ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ทันที คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ผู้จัดทำข้อมูลของหน่วยงาน โดยเฉพาะข้อมูลเชิงตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ เป็นต้น ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ที่มีความรู้พื้นฐานการจัดการตาราง (Table) หรือโปรแกรม Excel (Pivot Table) ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ที่มีความรู้พื้นฐานในการสร้างกราฟรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น ระยะเวลาการอบรม จำนวนย 2 วัน กำหนดการ รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563 รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Digital Transformation Program: DTP#3)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์องค์กรและรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหาร สามารถออกแบบกระบวนการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหาร มีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ผู้บริหาร เกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพื่อการปฏิรูปการบริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล “Thailand 4.0” คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้บริหารทุกระดับ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลแบบเป็นรูปธรรม เช่น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ระยะเวลาการอบรม สัปดาห์ละหนึ่งวัน โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 14 ครั้ง กำหนดการ รอประกาศ

หลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางด้านการดำเนินงานจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) เพื่อให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันและต่อยอดความร่วมมือการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน เพื่อให้เครือข่ายสถาบันการศึกษา ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำหลักสูตรการอบรมสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และบุคลากรในวัยแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลตามแนวทางของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) เพื่อให้เครือข่ายสถาบันการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และบุคลากรในวัยแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัล เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในระดับหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม หน่วยงานภาครัฐ : หน่วยงานละ 2 คน ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดทำข้อมูลของหน่วยงาน ผู้จัดทำ ข้อมูล หรือสถิติ ของหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา : สถาบันละ 2 คน ผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำ ผู้บริหารจัดการข้อมูล หรือสถิติ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน กำหนดการ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 รุ่นที่ 3 วันที่ 20 ถึง 21 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 4 วันที่ 27 ถึง 28 สิงหาคม 2563

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 (e-Government Executive Program: e-GEP)

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย เพื่อเป็นผู้นำ การขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อเป็นการสร้างความพร้อม ให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะ การใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือ สามารถวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551] พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1 บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ระยะเวลาการอบรม สัปดาห์ละหนึ่งวัน โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 14 ครั้ง กำหนดการ รอประกาศ

หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และความเข้าใจกรอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามแนวทางของ NIST Cybersecurity Framework เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถวางแผนป้องกันและรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้ตามหลักการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนรับมือเกี่ยวกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ในองค์กรได้ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม เป็นผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) (ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือตำแหน่งในสายงานอื่น หรือประเภทอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการดูแล จัดการ และตรวจสอบระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานโดยตรง เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการดูแล และจัดการระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยตรง เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการบำรุงรักษา ให้บริการ และแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโดยตรง เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการดูแล และจัดการเวบไซต์ของหน่วยงานโดยตรง เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกิดขึ้นประจำวัน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 5 วัน กำหนดการ ระหว่าง วันที่ 18 ถึง 22 มกราคม 2564

หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Government Data Governance in Practice)

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) และกระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ อันนำไปสู่การดำเนินการภายในหน่วยงาน ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ทำงานด้านบริการ (Service) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่มีความสนใจ ระยะเวลาการอบรม จำนวน 3 วัน กำหนดการ รอประกาศ

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์แนวคิดการมองผู้รับบริการเป็นสำคัญ (Customer Centric Approach) และสามารถประยุกต์ในงานได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีทักษะของการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) โดยการใช้กระบวนการในการสร้างแนวทางการทำงานใหม่ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Digital Transformation) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Governance Framework) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล จำนวนวันอบรม 14 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority) สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 335

หลักสูตรการออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Business Process Design for Digital Transformation)

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนงานขององค์กรในปัจจุบันและสามารถออกแบบกระบวนงานที่คาดหวังสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนงานเป้าหมายด้วยเครื่องมือต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำพิมพ์เขียวบริการ(Service Blueprint) เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำแผนการดำเนินงาน (Roadmap) เพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมความรู้จากการอบรมและฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างเหมาะสม คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนงาน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 11 วัน กำหนดการ รอประกาศ

หลักสูตรการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่างๆ และวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้นสำหรับการทำงาน จำนวนวันอบรม 2 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ได้ปรับกรอบแนวคิดด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานในยุคดิจิทัล และเกิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐในการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล และมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ สามารถเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของหน่วยงาน โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ สามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพร้อมรับมือกับทิศทางกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ อันจะทำให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติผู้เข้าอบรม เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO Assistant) ประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า เป็นรองหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาการอบรม สัปดาห์ละหนึ่งวัน ทุกวันพุธ โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 23 ครั้ง กำหนดการ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ได้จริงตามคำแนะนำของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐโดยตรง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากกรณีศึกษาการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล จำนวนวันอบรม 14 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 335

หลักสูตร Future of Government Workplace in Metaverse Era

หลักสูตร Cyber Resiliency ยืนหยัดยืนอยู่เมื่อภัยมา

      

หลักสูตร GCIO X LINE

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพ ในการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงชุมชน

หลักสูตร Migration to Cloud by AWS

หลักสูตร Cyber Range for Security Operations (SecOps)

หลักสูตร LINE for Government Officers

FaLang translation system by Faboba
หลักสูตร