หลักสูตร 
อบรมวันที่ 01-11-2021 - 16-11-2021
รายละเอียด โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลDigital Knowledge for Digital Transformationสำหรับบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
 
อบรมวันที่ 28-09-2020
รายละเอียด Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ
1000
 
อบรมวันที่ 16-07-2020 - 28-07-2020
รายละเอียด โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ประเภทมหาวิทยาลัย)
 
อบรมวันที่ 03-07-2020
รายละเอียด LIVE TALK รับฟังไอเดียในการรับมือกับ ‘ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Threats in New Normal’ 
 
อบรมวันที่ 11-11-2019
รายละเอียด Dinner Talk : Digital Government Transformation “Driving Digital Government for The Future of Thailand โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และ...
200
 
อบรมวันที่ 15-10-2019 - 29-10-2019
รายละเอียด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การนำหลักการ EA มาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลฯ เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่องระยะยาว" ภายใต้โครงการการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation...
80
 
อบรมวันที่ 27-03-2019 (10:00) - 27-03-2019 (18:00)
รายละเอียด test
8
 
อบรมวันที่ 27-03-2019 (9:00) - 27-03-2019 (16:00)
รายละเอียด เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว...
2
 
อบรมวันที่ 23-11-2018 (8:30) - 24-11-2018 (17:30)
รายละเอียด ครั้งที่ ๕ – ๖ วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
 
อบรมวันที่ 20-11-2018 (8:30) - 20-11-2018 (16:30)
รายละเอียด หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย และงานวิชาการ (Academic) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early)
 
อบรมวันที่ 20-11-2018 (8:30) - 20-11-2018 (16:30)
รายละเอียด หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) จะเป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ...
 
อบรมวันที่ 11-11-2018 (8:30) - 11-11-2018 (17:30)
รายละเอียด ครั้งที่ ๓ – ๔ วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
 
อบรมวันที่ 11-11-2018 (8:30) - 11-11-2018 (17:30)
รายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะดิจิทัลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
 
อบรมวันที่ 09-11-2018 (8:30) - 09-11-2018 (17:30)
รายละเอียด ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การศึกษาการดูในหลักสูตรหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด  ณ บริษัท IBM
 
อบรมวันที่ 09-11-2018 (8:30) - 09-11-2018 (17:30)
รายละเอียด สร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย
 
อบรมวันที่ 31-10-2018 (8:30) - 31-10-2018 (16:30)
รายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิทัลขึ้น เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการรับมือภัยทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภาครัฐเพื่อนำไปปรับใช้...
 
อบรมวันที่ 03-10-2018 (9:00) - 04-10-2018 (16:00)
รายละเอียด เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว...
 
อบรมวันที่ 11-09-2018 (9:00) - 11-09-2018 (12:00)
รายละเอียด หลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework Introduction) สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)...
34
 
อบรมวันที่ 07-09-2018 (9:00) - 07-09-2018 (16:30)
รายละเอียด การอบรมหลักสูตร "Digital Literacy : รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีเป็น" ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Serier สำหรับธนาคารกรุงไทย หัวข้อ " Digital back-office challenges in retail banking...
 
อบรมวันที่ 01-09-2018 (10:00) - 01-09-2018 (19:00)
รายละเอียด โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งอนาคตการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 
อบรมวันที่ 30-08-2018 (10:00) - 30-08-2018 (18:00)
รายละเอียด โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ  2018
 
อบรมวันที่ 29-08-2018 (8:30) - 30-09-2018 (17:00)
รายละเอียด โครงการงานสัมมนา เปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิทัล  “Digital Connected: e-Estonia – Thailand” และการประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเอสโตเนีย วันพฤหัสบดีที่ ๑๔...
 
อบรมวันที่ 23-08-2018 (0:05) - 24-08-2018 (18:00)
รายละเอียด big data
98
 
อบรมวันที่ 07-09-2017
รายละเอียด การลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากเม็ดเงินลงทุนที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดความรู้ ทักษะความสามารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัย...
200
 
อบรมวันที่ 02-08-2017
รายละเอียด พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศณียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ ๒(EA for e-Government Exchange Program: e-GExp)
 
อบรมวันที่ 26-04-2017 (13:00) - 26-04-2017 (16:30)
รายละเอียด จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นการกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน...
200
 
อบรมวันที่ 20-03-2017 (8:30) - 20-03-2017 (13:00)
รายละเอียด การลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย แต่ทว่าอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ  (Ease of Doing Business) ในประเทศไทยกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยนับจากปี พ.ศ. 2552 - 2559...
150
 
อบรมวันที่ 13-03-2017 (8:30) - 13-03-2017 (16:30)
รายละเอียด จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นการกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน...
60
 
อบรมวันที่ 08-03-2017 (8:00) - 08-03-2017 (11:30)
รายละเอียด ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA...
450
 
อบรมวันที่ 15-02-2017 (8:30) - 15-02-2017 (13:00)
รายละเอียด ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล...
100
 
อบรมวันที่ 29-09-2016 (8:30) - 29-09-2016 (13:00)
รายละเอียด สามารถติดตามช่วงเสวนาหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการทำงานสู่รัฐบาลดิจิทัล”ย้อนหลัง ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=cfEiExsz8K4  
100
 
อบรมวันที่ 14-09-2016 - 16-09-2016
รายละเอียด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies...
100
 
อบรมวันที่ 05-09-2016 - 09-09-2016
รายละเอียด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies...
50
 
อบรมวันที่ 02-08-2016 - 30-08-2016
รายละเอียด สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้น...
30
 
อบรมวันที่ 16-03-2016 - 01-07-2016
รายละเอียด เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นจากสำนักงาน ก.พ....
30
 
อบรมวันที่ 16-02-2016
รายละเอียด การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ในชื่อ “ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels)”...
30
 
อบรมวันที่ 02-10-2015 (8:30) - 02-10-2015 (13:00)
รายละเอียด ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)...
100
 
อบรมวันที่ 21-08-2014 - 21-11-2014
รายละเอียด เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ประกอบกับการกำหนดนโยบายองค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม และกำกับดูแล...
30
 
อบรมวันที่ 30-11--0001
รายละเอียด เสวนาหัวข้อ ทิศทาง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
 
รายละเอียด เรียนรู้การพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เป็นมาตรฐาน TH e-GIF ร่วมกัน (ใช้เป็นกรณีศึกษาของผู้พัฒนาระบหรือ (Developer)
 
รายละเอียด เรียนรู้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Mail.go.th) เพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ
 
รายละเอียด เรียนรู้ความหมายและการนำข้อมูลมาเผยแพร่เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงหลักการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Government Data Portal การเผยแพร่ข้อมูล Public Standards มาตรฐานทางด้านเทคนิค...
 
รายละเอียด เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยและวิธีการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคาม
 
รายละเอียด เรียนรู้ทักษะและสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณภาพ เพื่อใช้นำเสนอหรือสื่อสารได้หลากหลายมุมมอง รวมถึงนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตันสินใจได้
 
รายละเอียด บริการ Government Cloud (G-Cloud) การให้บริการด้านโครงการสร้างพื้นฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Government Cloud
 
รายละเอียด บริการ Cloud Computing และเทคโนโลยี Virtualization เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยี Cloud Computing และเทคโนโลยี Virtualization
 
รายละเอียด ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในด้านการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol Version 6) หรือ IPV6 เพื่อใช้วางแผนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและที่เครือข่ายภายในองค์กร
 
รายละเอียด เรียนรู้ข้อมูลและขั้นตอนการติดตั้งพร้อมประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Internet Protocol version 6 สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ด้าน Network และ IPv4 รวมถึงผู้ที่ดูแลงานด้านระบบเครือข่ายขององค์กรเบื้องต้น
 
รายละเอียด เรียนรู้ทักษะและสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภาครัฐเบื้องต้น ประกอบไปด้วยการวางแผนการบริหารโครงการในระยะสั้นหรือระยะยาว การแก้ไขปัญหาโครงการให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง...
 
รายละเอียด เรียนรู้ทักษะและสร้างความเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการใช้โปรแกรมต่างๆ...
หลักสูตร