อบรมวันที่ 13-10-2018 (10:00) - 14-10-2018 (15:00)
รายละเอียด โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ  (เฉพาะเจ้าหน้าที่ DGA)สำหรับเจ้าหน้า DGA  เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ 
1.00฿
 
อบรมวันที่ 03-10-2018 (9:00) - 04-10-2018 (16:00)
รายละเอียด เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว...
 
อบรมวันที่ 11-09-2018 (9:00) - 11-09-2018 (12:00)
รายละเอียด หลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework Introduction) สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)...
34
 
อบรมวันที่ 07-09-2018 (9:00) - 07-09-2018 (16:30)
รายละเอียด การอบรมหลักสูตร "Digital Literacy : รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีเป็น" ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Serier สำหรับธนาคารกรุงไทย หัวข้อ " Digital back-office challenges in retail banking...
 
อบรมวันที่ 24-05-2018 (8:00) - 23-08-2018 (16:00)
รายละเอียด หลักสูตรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อผู้บริหารที่ดำเนินงานทางด้านนโยบายสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การออกแบบการให้บริการ...
1,000.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 19-04-2018 (8:00) - 26-07-2018 (16:00)
รายละเอียด   หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด...
10,000.00฿ 29
 
อบรมวันที่ 09-03-2018 (13:00) - 22-06-2018 (16:00)
รายละเอียด หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด...
1,000.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 18-09-2017 - 26-05-2017
รายละเอียด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม...
1,000.00฿ 25
 
อบรมวันที่ 04-09-2017 - 05-09-2017
รายละเอียด งานสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” เพื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
100,000.00฿
 
อบรมวันที่ 03-07-2017 - 30-08-2017
รายละเอียด สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)...
1,000.00฿ 26
 
อบรมวันที่ 03-04-2017 - 02-08-2017
รายละเอียด สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) คือ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาระหว่างแผนยุทธ์ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ...
1,000.00฿ 29
 
อบรมวันที่ 23-03-2017 (8:00) - 30-09-2017 (16:00)
รายละเอียด ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี...
1,000.00฿ 27
 
อบรมวันที่ 22-03-2017 - 20-06-2017
รายละเอียด วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ...
30,735.00฿ 40
 
อบรมวันที่ 07-12-2016 - 28-12-2016
รายละเอียด ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ...
1,000.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 03-08-2016 - 19-10-2016
รายละเอียด หลักการและเหตุผล การจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) คือ...
290,000.00฿ 35
 
อบรมวันที่ 21-07-2016 - 06-10-2016
รายละเอียด ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ...
310,000.00฿ 35
 
อบรมวันที่ 15-07-2016 - 23-09-2016
รายละเอียด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม...
390,000.00฿ 25
 
อบรมวันที่ 16-03-2016 - 01-07-2016
รายละเอียด เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นจากสำนักงาน ก.พ....
30
 
อบรมวันที่ 21-08-2014 - 21-11-2014
รายละเอียด เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ประกอบกับการกำหนดนโยบายองค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม และกำกับดูแล...
30
TDGA