อบรมวันที่ 27-03-2019 (9:00) - 27-03-2019 (16:00)
รายละเอียด เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว...
2
 
อบรมวันที่ 14-09-2016 - 16-09-2016
รายละเอียด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies...
100
 
อบรมวันที่ 05-09-2016 - 09-09-2016
รายละเอียด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies...
50
 
อบรมวันที่ 02-08-2016 - 30-08-2016
รายละเอียด สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้น...
30
 
อบรมวันที่ 16-02-2016
รายละเอียด การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ในชื่อ “ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels)”...
30
TDGA