สัมมนา 
อบรมวันที่ 28-09-2020
รายละเอียด Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ
1000
 
อบรมวันที่ 03-07-2020
รายละเอียด LIVE TALK รับฟังไอเดียในการรับมือกับ ‘ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Threats in New Normal’ 
 
อบรมวันที่ 11-11-2019
รายละเอียด Dinner Talk : Digital Government Transformation “Driving Digital Government for The Future of Thailand โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และ...
200
 
อบรมวันที่ 29-08-2018 (8:30) - 30-09-2018 (17:00)
รายละเอียด โครงการงานสัมมนา เปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิทัล  “Digital Connected: e-Estonia – Thailand” และการประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเอสโตเนีย วันพฤหัสบดีที่ ๑๔...
 
อบรมวันที่ 23-08-2018 (0:05) - 24-08-2018 (18:00)
รายละเอียด big data
98
 
อบรมวันที่ 07-09-2017
รายละเอียด การลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากเม็ดเงินลงทุนที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดความรู้ ทักษะความสามารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัย...
200
 
อบรมวันที่ 02-08-2017
รายละเอียด พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศณียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ ๒(EA for e-Government Exchange Program: e-GExp)
 
อบรมวันที่ 26-04-2017 (13:00) - 26-04-2017 (16:30)
รายละเอียด จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นการกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน...
200
 
อบรมวันที่ 20-03-2017 (8:30) - 20-03-2017 (13:00)
รายละเอียด การลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย แต่ทว่าอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ  (Ease of Doing Business) ในประเทศไทยกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยนับจากปี พ.ศ. 2552 - 2559...
150
 
อบรมวันที่ 13-03-2017 (8:30) - 13-03-2017 (16:30)
รายละเอียด จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นการกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน...
60
 
อบรมวันที่ 08-03-2017 (8:00) - 08-03-2017 (11:30)
รายละเอียด ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA...
450
 
อบรมวันที่ 15-02-2017 (8:30) - 15-02-2017 (13:00)
รายละเอียด ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล...
100
 
อบรมวันที่ 29-09-2016 (8:30) - 29-09-2016 (13:00)
รายละเอียด สามารถติดตามช่วงเสวนาหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการทำงานสู่รัฐบาลดิจิทัล”ย้อนหลัง ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=cfEiExsz8K4  
100
 
อบรมวันที่ 02-10-2015 (8:30) - 02-10-2015 (13:00)
รายละเอียด ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)...
100
สัมมนา