สมัครสมาชิก login

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

กลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework: DGF)

เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการธรรมาภิบาลข้อมูล แนวคิดของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ กระบวนการของการธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ หลักการของการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ วิธีการในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลเปิดภาครัฐ

กลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และเข้าใจในนวัตกรรมทางข้อมูล (Data Analytics)

เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล(Data) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการทำงาน ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การใช้เลือกใช้เครื่องมือเพื่อหารวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางและวิธีการในการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์

กลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ความหมาย ประเภท ระดับ ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับการทำงานในหน่วยงาน แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) และ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รวมถึงกระบวนการและวิธีการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายเพื่อยกระดับการทำงานในหน่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธาน เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP) ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงาน DGA     ...

                 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล โดย DGA หนุนเสริมทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้วยการมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปอบรมต่อยอดองค์ความรู้ให้บุคลากรในองค์กรได้ ซึ่ง...

      สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้วยการ workshop มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐ...

      นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-GEP#10) ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคมถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) พร้อม...

       นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานฝึกอบรมหลักสูตร 'รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7)' ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ของสถาบัน TDGA...

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีภารกิจหลักในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล...

           สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีภารกิจหลักในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล...

หลักสูตรการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ผู้รับบริการสู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง (Customer Journey Map) เป็นการเรียนรู้แนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ผู้รับบริการ...

[ ดูทั้งหมด ]
TDGA - หน้าหลัก