สมัครสมาชิก login

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

Digital Literacy

บทเรียน Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่างๆ และภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในรูปแทบดิจิตอล การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

เรียนรู้เกี่ยวกับ การสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อใช้สิทธินั้นบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัลความเข้าใจการสื่อสารผ่านทางสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่าง ๆ มีเข้าใจความมั่นคง ความเป็นส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รวมถึงภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่วิธีการที่ได้รับการคุกคามผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกัน การลดความเสี่ยง ตลอดจนมีความเข้าใจสารสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัลเพื่อที่สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการหาข้อมูลนั้น ประเมินประโยชน์ ความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นจากแหล่งต่าง ๆ ได้

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลในการทำงาน เช่นเทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข้อความหรือจัดการงานเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว เทคนิคการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการฟังก์ชั่นต่างๆเพื่อการออกแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ได้แก่การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้นข่าวประชาสัมพันธ์

                สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดงาน Call for Partnership: การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล...

       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน...

       เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดการบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลผ่านช่องทาง youtube โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ การตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)...

       เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “แนวทางการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ...

         เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลของกรมควบคุมมลพิษจากระยะเริ่มแรก (Early) ไปสู่ระยะกำลังพัฒนา (Developing)...

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA และรักษาการ ผอ.สถาบัน TDGA...

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีด้านบริหาร ...

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Knowledge for Digital Transformation)...

[ ดูทั้งหมด ]
TDGA - หน้าหลัก