สมัครสมาชิก login

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

Digital Literacy

บทเรียน Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่างๆ และภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในรูปแทบดิจิตอล การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

เรียนรู้เกี่ยวกับ การสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อใช้สิทธินั้นบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัลความเข้าใจการสื่อสารผ่านทางสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่าง ๆ มีเข้าใจความมั่นคง ความเป็นส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รวมถึงภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่วิธีการที่ได้รับการคุกคามผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกัน การลดความเสี่ยง ตลอดจนมีความเข้าใจสารสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัลเพื่อที่สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการหาข้อมูลนั้น ประเมินประโยชน์ ความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นจากแหล่งต่าง ๆ ได้

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลในการทำงาน เช่นเทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข้อความหรือจัดการงานเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว เทคนิคการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการฟังก์ชั่นต่างๆเพื่อการออกแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ได้แก่การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้นข่าวประชาสัมพันธ์

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA และรักษาการ ผอ.สถาบัน TDGA...

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีด้านบริหาร ...

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Knowledge for Digital Transformation)...

           เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีด้านบริหาร ...

       เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากดร.สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ Managing Director  บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด...

1. ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Sharing Agreement) 2. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form) 3. หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding) 4. หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal...

      สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในโอกาสศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ “กรอบแนวคิดในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา      คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ...

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สพร.รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA...

[ ดูทั้งหมด ]
TDGA - หน้าหลัก