DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID


ครั้งแรกกับการกำหนดกรอบดิจิทัลภาครัฐ DGA ผนึกรัฐและเอกชนด้านไอทีวางแพลตฟอร์มอนาคต OSS

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ผนึกความร่วมมือพันธมิตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐและเอกชน จัดเวทีประชุมระดมพันธมิตร (Call for Partnership) หัวข้อ Government Service Platform/Digital ID/การสร้างศักยภาพของผู้บริหารภาครัฐ เพื่อกำหนดกรอบดิจิทัลภาครัฐ พร้อมวางยุทธศาสตร์แพลตฟอร์มงานบริการดิจิทัลภาครัฐ หรือ One Stop Service : OSS แบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย Thailand 4.0 คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า DGA เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุม Call for Partnership ขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนมาอภิปราย และทำ workshop เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้าน Government Service Platform, National Digital ID เพื่อร่วมกันฝึกฝนกรอบทักษะความสามารถด้านดิจิทัลผ่านหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดบริการภาครัฐสู่การให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service: OSS) เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มประสานความร่วมมือ กลุ่มสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มพัฒนานวัตกรรม โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอไอเดียที่น่าสนใจ อาทิ กลุ่ม Digital service ยกตัวอย่างเรื่องการใช้สิทธิทางการเมืองผ่านระบบดิจิทัล กลุ่ม Government Data Exchange นำเสนอเรื่องการวางแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างเป็น Data Lake เป็นต้น


ที่มาข้อมูล: https://tdga.dga.or.th/php/th/ความร่วมมือทางวิชาการ/dga-oss.html

FaLang translation system by Faboba
กิจกรรม Call for Partnership 2019 | ACADEMIC PARTNERS NEWS