DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

ข่าวประชาสัมพันธ์ Website TDGA

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA และรักษาการ ผอ.สถาบัน TDGA เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 14 แห่ง

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 14 แห่ง เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยสถาบันฯ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลครั้งนี้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 ได้มีการจัดประชุมและระดมสมองในการจัดทำร่างหลักสูตรทักษะดิจิทัลเป็นจำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล
  • หลักสูตรหลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ
  • หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ
  • หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
  • หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
  • หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ
  • หลักสูตรการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
  • หลักสูตรการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับสู่องค์กรดิจิทัล
  • หลักสูตรการริเริ่มและบริหารโครงการดิจิทัล
  • หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ

ในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ทั้ง 3 คณะเพื่อกลั่นกรองร่างหลักสูตรกลางจำนวน 10 หลักสูตร โดยสถาบัน TDGA จะได้นำร่างหลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถาบัน TDGA และขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรกลางต่อไป ทั้งนี้ สถาบัน TDGA ได้มีการเตรียมการจัดฝึกอบรมนำร่องหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในช่วงเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ตลอดจนเตรียมการสำหรับการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรกลางในระยะที่ 2 ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

สถาบัน TDGA ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างสถาบัน TDGA โดย สพร. และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ

FaLang translation system by Faboba
ข่าวประชาสัมพันธ์ Website TDGA | ACADEMIC PARTNERS NEWS