DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

ประกาศรายชื่อหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือ ทีดีจีเอ ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ขอขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมภาครัฐทุกแห่ง ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถาบัน TDGA ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ โดยมีรายชื่อตามประกาศแนบท้าย https://bit.ly/3ogu8JV

ทั้งนี้ สถาบัน TDGA จะเรียนเชิญหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ผ่าน ระบบการประชุมออนไลน์ โดยสถาบัน TDGA จะได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดการ นำส่งผู้ประสานงานแต่ละหน่วยงานต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA คลิก

FaLang translation system by Faboba
ประกาศรายชื่อหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ | ACADEMIC PARTNERS NEWS