DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

        สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ได้เร่งดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกลางด้านทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ระยะที่ 2) ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ กลุ่มย่อยในแต่ละหลักสูตร ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯทั้ง 3 คณะ ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายแต่ละหลักสูตร และนำไปใช้ในการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้ครบถ้วนตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

       คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่เสียสละเวลาและช่วยระดมสมอง ตลอดจนอาศัยความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงร่างหลักสูตรกลางในครั้งนี้

      

โดยหลักสูตรที่ดำเนินการจัดทำในครั้งนี้ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. หลักสูตรการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน
  3. หลักสูตรการจัดการข้อมูลเปิดภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานภาครัฐ
  4. หลักสูตรกฎหมายดิจิทัล มาตรฐาน และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
  5. หลักสูตรกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล
  6. หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
  7. หลักสูตรการบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
  8. หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์การให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
  9. หลักสูตรการออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ
  10. หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ

นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างสถาบัน TDGA โดย สพร. และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ ที่ได้จัดทำหลักสูตรที่ครอบคลุมและครบถ้วนตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และเพื่อควบคุมมาตรฐานองค์ความรู้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 1 และ 3 วันที่ 7 ก.ค. 65

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 2 วันที่ 8 ก.ค. 65สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA คลิก

FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาหลักสูตรกลางฯ เพื่อบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ระยะที่ 2) 10 หลักสูตร | ACADEMIC PARTNERS NEWS