DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ได้เดินหน้าพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามแนวทางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยโดยมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดฝึกอบรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมาอย่างต่อเนื่อง จากที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2565 นี้เป็นการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรในระยะที่ 2 โดยเมื่อวันที่ 5 , 6 และ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบัน TDGA ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางโดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เป็นประธานกรรมการในการประชุมครั้งนี้ โดยได้เล่าถึงที่มาในการจัดทำหลักสูตรกลางเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระยะที่ 2 ซึ่งจะมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 หลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ครอบคลุมและครบถ้วนตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด รวมไปถึงการนำหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรกลางในครั้งนี้อีกด้วย โดยสถาบันฯที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2 นี้ มีจำนวน 28 แห่ง ประกอบด้วย

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15.มหาวิทยาลัยรังสิต
2.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 16.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
3.มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 17.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 20.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 21.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 22.มหาวิทยาลัยศิลปากร
9.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 23.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 24.มหาวิทยาลัยสยาม
11.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 25.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12.มหาวิทยาลัยนเรศวร 26.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 27.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
14.มหาวิทยาลัยมหิดล 28.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลในระยะที่ 2 นี้ ได้มีการจัดประชุมและระดมสมองในการจัดทำร่างหลักสูตรทักษะดิจิทัลเป็นจำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. หลักสูตรการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน
  3. หลักสูตรการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงานภาครัฐ
  4. หลักสูตรกฎหมายดิจิทัล มาตรฐาน และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
  5. หลักสูตรกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหาร
  6. หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
  7. หลักสูตรการบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
  8. หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์การให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
  9. หลักสูตรการออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ
  10. หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ
นับว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างสถาบัน TDGA โดย สพร. และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 2565

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 2565 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 2565 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 2565 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 2565

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 2 วันที่ 6 พ.ค. 2565

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 2 วันที่ 6 พ.ค. 2565 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 2 วันที่ 6 พ.ค. 2565 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 2 วันที่ 6 พ.ค. 2565 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 2 วันที่ 6 พ.ค. 2565

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 3 วันที่ 9 พ.ค. 2565

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 3 วันที่ 9 พ.ค. 2565 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 3 วันที่ 9 พ.ค. 2565 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 3 วันที่ 9 พ.ค. 2565 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯ ชุดที่ 3 วันที่ 9 พ.ค. 2565
FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลางด้านทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ | ACADEMIC PARTNERS NEWS