DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดงาน Call for Partnership: การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานการประชุมกล่าวต้อนรับ และแนะนำภารกิจของ DGA พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมี สถาบันอุดมศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐภาครัฐ สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 100 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ทั้งนี้ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของ DGA และถือว่าเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมคือ การยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปัจจุบันมีจำนวนรวมกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA สามารถสนับสนุนได้ครอบคลุมทั่วถึงจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการให้ความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐต่างๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ DGA เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ดังนั้น TDGA จึงได้เร่งดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรกลาง (ระยะที่ 1) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 14 แห่ง ส่งผลให้การดำเนินการในระยะแรกประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง เพื่อให้ DGA จึงมีนโยบายที่จะขยายความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันการฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐในวงกว้างมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาหลักสูตรเท่านั้น แต่จะให้ครอบคลุมในรูปแบบการจัดอบรม และด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ด้วย เพื่อร่วมผนึกกำลังในการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อเป็นพลังสำคัญในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบัน TDGA กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ให้ฟังว่า ในช่วงที่ผ่านมาสถาบัน TDGA ได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรกลางตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมหมวดทักษะดิจิทัลต่างๆ ได้แก่ Digital Literacy, Digital Governance, Digital Technology, Digital Process and Service Design, Strategic and Project Management, Digital Leadership และ Digital Transformation โดยปัจจุบันมีหลักสูตรกลางด้านทักษะดิจิทัลที่พัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาแล้วเสร็จในระยะที่ 1 จำนวน 14 หลักสูตร ที่พร้อมจะเผยแพร่ให้เครือข่ายนำไปจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภาครัฐได้ โดยสถาบัน TDGA จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของเครือข่ายทุกแห่งให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ นอกจากนี้ สถาบัน TDGA ยังมีแผนพัฒนาหลักสูตรกลางต่อในระยะที่ 2 อีกจำนวน 12 หลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรครอบคลุมและครบถ้วนตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

จึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาหลักสูตรกลางระยะที่ 2 หรือเป็นเครือข่ายด้านการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้ที่ URL: shorturl.at/bjsGX ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
FaLang translation system by Faboba
TDGA โดย DGA จัดประชุม Call for Partnership เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐ รวมกว่า 100 หน่วยงาน ผนึกกำลังร่วมเป็นเครือข่ายต่อยอดการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ | ACADEMIC PARTNERS NEWS