ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของ สพร.

ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของ สพร. - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร