สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล

แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล - ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล