DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

ของผู้ใช้บริการของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
           สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สถาบัน”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

          คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของสถาบันได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

          ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ สำนักงานดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ผู้เข้าอบรมหมายความว่า ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ดำเนินการโดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน ทั้งที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมในชั้นเรียน หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning

วิทยากรหมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หมายความว่า ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของสถาบัน tdga.dga.or.th

ผู้ใช้บริการของสถาบัน หมายความว่า ผู้เข้าอบรม วิทยากร และผู้ใช้งานเว็บไซต์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ หมายความว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันที่นอกเหนือจากผู้ใช้บริการของสถาบัน

          สถาบันดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

๑. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

๑.๑ สถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้กฎหมายดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สถาบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการ ด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๑.๑.๒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบันหรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าอบรม การติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เข้าอบรม รวมถึงการบริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในของสถาบัน

๑.๑.๓ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา เช่น เพื่อการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น

๑.๑.๔ ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร การจัดทำสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของสถาบันซึ่งมีภาพของผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด เป็นต้น

 

๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๒.๑ เพื่อประกอบการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน ซึ่งผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนหรือส่งใบสมัครมาตามช่องทางที่จัดไว้

๒.๒ เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อหรือเอกสารแนะนำผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันและเครือข่ายของสถาบัน และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมของหลักสูตร

๒.๓ เพื่อจัดทำรายชื่อและประวัติย่อของวิทยากรประจำหลักสูตร และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรม

๒.๔ เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นของหลักสูตรต่าง ๆ และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม

๒.๕ เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานผลการจัดฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน

๒.๖ เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติผู้เข้าอบรมผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ บนระบบเว็บไซต์ของสถาบัน

๒.๗ เพื่อจัดทำและเผยแพร่วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ย้อนหลัง

๒.๘ เพื่อเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

๒.๙ เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เข้าอบรม

๒.๑๐ เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบัน ซึ่งมีภาพของผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ

๒.๑๑ เพื่อการบริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในอื่น ๆ ของสถาบัน

๒.๑๒ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ หรือสถานที่ฝึกอบรม

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวม

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ ๒. สถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังรายการต่อไปนี้

๓.๑ แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม และรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

๑. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ tdga.dga.or.th การกรอกใบสมัครเข้าฝึกอบรม หรือการที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สถาบันโดยตรง

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ
ภาพถ่าย สัญชาติ ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ที่ติดต่อได้
เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ไอดีไลน์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุราชการคงเหลือ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการสอนและความเชี่ยวชาญ เลขที่บัญชีธนาคารของบุคคลหรือหน่วยงาน ข้อมูลผู้ประสานงาน เป็นต้น

๒. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ tdga.dga.or.th ของท่าน

เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้ Application, Device ID, Browsing history

๓. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการจัดฝึกอบรม

 

ข้อมูลผลการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม ภาพถ่าย วิดีโอกิจกรรมการอบรม ประวัติส่วนตัวที่เก็บเพิ่มเติมเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการอบรม  ผลสำรวจความพึงพอใจต่อวิทยากร
เป็นต้น

 

๓.๒ จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด อายุ อายุราชการคงเหลือ   ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม

๒. จัดทำประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมของหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ

(ในบางหลักสูตร สถาบันอาจประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบนเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งสถาบันจะแจ้งให้ทราบเงื่อนไขนี้ในเอกสารการรับสมัคร)

ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง สังกัด

๓. จัดทำรายชื่อและประวัติย่อวิทยากรของหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ความเชี่ยวชาญ

๔. จัดทำทำเนียบรุ่นของหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ อีเมล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ วัน/เดือน/ปีเกิด ภาพถ่าย

๕. ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อใช้เสนอขอรับการประเมินและรับรองหลักสูตร (หลักสูตรใหม่) หรือปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรเดิม)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ภาพถ่าย ผลการทดสอบความรู้ ผลสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรม

๖. ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการจัดอบรม รวมทั้งรายงานผลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันและเวลาที่เข้าอบรม รายชื่อหลักสูตรที่อบรม ผลการทดสอบความรู้
ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการอบรม

๗. จัดทำวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ย้อนหลัง

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

๘. จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีภาพของผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ เพื่อเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถาบัน

คลิปวิดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ภาพถ่าย เทปบันทึกเสียง

๙. เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และค่าตอบแทนวิทยากร

เลขที่บัญชีธนาคาร

๑๐. ติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม

ไอดีไลน์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
ข้อมูลผู้ประสานงาน

๑๑. บริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในอื่น ๆ ของสถาบัน

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานตามกฎหมายของสถาบัน๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทางดังต่อไปนี้

๔.๑ หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เช่น กรณีหน่วยงานร้องขอเป็นหนังสือมายังสถาบันขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน เป็นต้น

๔.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น

๔.๓ หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง หรือมีความจำเป็นในการให้บริการของสถาบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

๔.๔ ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น การประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม รายชื่อวิทยากรประจำหลักสูตร คลิปวิดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสถาบัน tdga.dga.or.th และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook ของสถาบัน เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน สถาบันจะดำเนินการขอความยินยอมตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

๕. คุกกี้

สถาบันเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ (คุกกี้ หมายถึง ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์
เช่น วันที่ เวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ tdga.dga.or.th ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการนี้หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการบนเว็บไซต์ tdga.dga.or.th และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของสถาบันได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของสถาบัน และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ tdga.dga.or.th ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

 

๖. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่สถาบันทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สถาบันจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่สถาบันไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าสถาบันได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี สถาบันจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากสถาบันไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 

๗. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๗.๑ สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สถาบันต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

๗.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

๗.๓ สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้สถาบันลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

๗.๔ สิทธิในการขอให้สถาบันระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

      ๗.๔.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันได้ตรวจสอบตามคำร้องขอของท่าน เพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

      ๗.๔.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

      ๗.๔.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม เว้นแต่ท่านประสงค์ให้สถาบันเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

      ๗.๔.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันอยู่ระหว่างพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๗.๕ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่สถาบันมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สถาบันสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของสถาบัน เป็นต้น)

๗.๖ สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่สถาบันในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการให้สถาบันจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป   

๗.๗ สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากสถาบันได้ ในกรณีที่สถาบันได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

 

๘. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณี สถาบันอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของสถาบันที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม โดยสถาบันได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

๘.๑ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้สถาบันต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

๘.๒ ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด

๘.๓ เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับสถาบัน (ถ้ามี) หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น

๘.๔ เป็นการกระทำตามสัญญาของสถาบันกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน

๘.๕ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

๘.๖ เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

๙. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย สถาบันเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้

๙.๑ สำหรับข้อมูลผู้เข้าอบรม เก็บรักษาไว้ ๑๐ ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับสถาบัน

๙.๒ สำหรับข้อมูลวิทยากร เก็บรักษาไว้ ๕ ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับสถาบัน

๙.๓ สำหรับข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสถาบัน เก็บรักษาไว้ ๓ ปี นับแต่วันที่สถาบันได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

๙.๔ สำหรับข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เก็บรักษาไว้ ๓ ปี นับแต่วันที่สถาบันได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันจะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถาบันมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น การจัดทำและเก็บรักษาทำเนียบผู้เข้ารับการอบรม หรือใบประกาศนียบัตรของท่านเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าอบรมของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิ หรือมีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการอบรม การเป็นวิทยากร หรือการใช้บริการของท่าน สถาบันขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้ยกเลิก หรือข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

 

๑๐. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

สำนักงานอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสำนักงาน ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สำนักงานจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสำนักงานในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และของบุคคลที่สำนักงานมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสำนักงานเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างสำนักงานกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล๑๑. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันมิให้ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล รวมถึงรักษาความถูกต้องของข้อมูล ท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกทราบ หากท่านได้มีการแบ่งปัน หรือเปิดเผยรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น หรือแม้ว่าในกรณีใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถรักษาความลับในรหัสผ่านส่วนตัว หรือไม่สามารถควบคุมการใช้งานของรหัสผ่านของท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของท่าน โดยถือว่าเป็นการกระทำโดยท่านเองและต้องรับผิดตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชี

สถาบันมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะราย หรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยสถาบันมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เมื่อสถาบันมีการส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สถาบันจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

ทั้งนี้ สถาบันขอให้ข้อมูลกับท่านว่า ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ หรือไม่มีช่องโหว่ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ประกอบกับอาจมีบุคคลภายนอกที่พยายามดักข้อมูลหรือทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูล หรือเข้ามาในระบบของท่านหรือของสถาบันอย่างไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และบุคคลดังกล่าวอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ดี สถาบันมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสำนักงาน

 

๑๒. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่าน DGA Contact Center ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ สถาบันอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

 

๑๓. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจการประมวลผลนี้เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสถาบันจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 

๑๔. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

สถาบันอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ tdga.dga.or.th อย่างไรก็ดี สถาบันขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้การประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

๑๕. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

๑๕.๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

         สถานที่ติดต่อ: อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๗

        เลขที่ ๑๐๘ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

        ช่องทางการติดต่อ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        โทรศัพท์: ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐

๑๕.๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

          สถานที่ติดต่อ: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

           อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๗

           เลขที่ ๑๐๘ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

           ช่องทางการติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           โทรศัพท์: ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐

 

 

TDGA - TDGA